Kierunki i Specjalności

Inżynieria Środowiska

Zgodnie z oczekiwaniami studentów w tym roku akademickim uruchamiamy studia II stopnia na specjalności 

Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza; Wodociągi i Kanalizacja oraz Gospodarka Odpadami

Studia inżynierskie I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
Studia magisterskie II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 7 sem. (stac.) Czas trwania: 3 sem. (stac.)

obszary kształcenia:

 • Gospodarka odpadami
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Komunalne i przemysłowe technologie środowiskowe

obszary kształcenia:

 • Gospodarka odpadami
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Komunalne i przemysłowe technologie środowiskowe
Czas trwania: 8 sem. (nstac.) Czas trwania: 4 sem. (nstac.)

obszary kształcenia:

 • Energooszczędne Techniczne Wyposażenie Budynków
 • Wodociągi i kanalizacja

obszary kształcenia:

 • Energooszczędne Techniczne Wyposażenie Budynków
 • Wodociągi i kanalizacja

Naszym studentom zapewniamy:

 • dogłębną wiedzę inżynierską i projektową z wykorzystaniem szerokiej bazy komputerowej oraz klastra obliczeniowego
 • naukę obliczania i prognozowania emisji, badania zanieczyszczeń oraz prognozowania skutków zdrowotnych ich obecności w środowisku
 • poznanie systemów zarządzania środowiskiem
 • zajęcia w specjalistycznych laboratoriach wyposażonych w zaawansowaną aparaturę pomiarową
 • kontakty z wieloma wiodącymi firmami krajowymi i zagranicznymi
 • współpracę z uczelniami zagranicznymi
 • możliwość rozwoju zainteresowań poprzez aktywną działalność w kołach naukowych

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ponadto mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska znajdują zatrudnienie w:

 • instytutach naukowo-badawczych
 • biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.
Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska posiadają umiejętności:

 • rozwiązywania różnorodnych szczegółowych problemów zapewniających normalne życie mieszkańców w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym (w budynkach)
 • rozwiązywania szeregu problemów związanych z rozruchem i eksploatacją obiektów technologicznych takich jak: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i zakłady recyklingu odpadów

a ponadto:

 • posiadają bardzo dobrą, praktyczną znajomość programów komputerowych niezbędnych w procesie projektowania (np. AutoCAD)
 • przygotowani są do eksploatacji oraz projektowania rozwiązań w zakresie czystych technologii węglowych, niekonwencjonalnych sposobów pozyskiwania energii, nowych technologii w energetyce i inżynierii środowiska oraz nowoczesnych rozwiązań w przemyśle motoryzacyjnym
 • otrzymują niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonujących na polskim i europejskim rynku energii

Możliwość kontynuacji kariery naukowej
Po ukończeniu studiów magisterskich Absolwenci mogą kontynuować naukę w ramach studiów doktoranckich (III stopień kształcenia).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki