Kierunki, specjalności

Monitoring
i Zarządzanie Środowiskiem

Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem
inżynierskie I stopnia stacjonarne
Czas trwania: 7 sem
OBSZAR KSZTAŁCENIA:
 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Nowatorski, interdyscyplinarny kierunek studiów Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem zapewnia zdobycie ogólnej wiedzy zarówno z nauk technicznych, jak i przyrodniczych. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę z zakresu monitoringu i zarządzania środowiskiem w trzech jego podstawowych obszarach (powietrze, woda, gleba), stosując jednocześnie racjonalną gospodarkę odpadową. Do realizacji tych zadań przygotowują zajęcia w obszarze następujących modułów kształcenia:

 • Prawo i administracja
 • Sprawozdawczość środowiskowa w przedsiębiorstwie
 • Mechanizmy finansowe w ochronie środowiska
 • Dobra praktyka laboratoryjna i analityka instrumentalna
 • Monitoring, biomonitoring, techniki i metody w ochronie środowiska
 • Emisja i imisja zanieczyszczeń powietrza
 • Wytwarzanie i produkcja energii
 • Oddziaływanie na środowisko
 • Zagospodarowanie odpadów
 • Skutki zdrowotne zanieczyszczeń

Naszym studentom zapewniamy:

 • zdobywanie wiedzy w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem, ekotoksykologią i oceną oddziaływania na środowisko
 • specjalistyczną wiedzę dotyczącą metod badania i eliminacji zanieczyszczeń oraz prognozowania skutków zdrowotnych ich obecności w środowisku
 • poznanie cyklu życia produktu, podstaw czystej produkcji i efektywności energetycznej
 • zdobycie umiejętności z zakresu oceny finansowej inwestycji rzeczowych i sprawozdawczości środowiskowej
 • zajęcia w nowoczesnych pracowniach analizy instrumentalnej, laboratoriach technologii oczyszczania wody, gleby i powietrza oraz innych

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w administracji samorządowej i państwowej, środowiskowych laboratoriach badawczych i kontrolnych, biurach projektowych opracowujących dokumentacje środowiskowe, w zakładach pracy w działach monitoringu środowiskowego i ochrony środowiska, w zakładach realizujących inwestycje i modernizacje w zakresie wytwarzania energii i w zakładach przy realizacji, kontroli i nadzorze instalacji ochrony środowiska.

Twoja wiedza i umiejętności po ukończeniu studiów.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu:

 • kształtowania i realizacji polityki ekologicznej zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie, powietrzu
 • oceny stanu zanieczyszczenia środowiska
 • przewidywania i oceny zagrożenia powstającego w wyniku działalności człowieka
 • prawa, zarządzania i oceny oddziaływania na środowisko

Nasi Absolwenci wykazują  także umiejętności efektywnej pracy w zespole oraz samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu monitoringu i zarządzania środowiskiem w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz globalnym.

Możliwość kontynuacji kariery naukowej.
Po ukończeniu studiów inżynierskich Absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich (II stopień kształcenia), a następnie w ramach studiów doktoranckich  (III stopień kształcenia).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki