Kierunki i Specjalności

Ochrona Środowiska

Zgodnie z oczekiwaniami studentów w tym roku akademickim uruchamiamy studia II stopnia na specjalności 

Systemy Ochrony Wód i Gleby

Ochrona Środowiska
magisterskie II stopnia stacjonarne
Czas trwania: 3 sem
OBSZAR KSZTAŁCENIA:
 • ochrona środowiska

Kierunek Ochrona Środowiska zapewnia umiejętność wykrywania i zapobiegania skażeniu środowiska w trzech jego obszarach: wodzie, glebie oraz powietrzu. Do realizacji tych zadań przygotowują zajęcia w obszarze następujących modułów kształcenia:

 • Monitoring Biologiczny, Ochrona Wód i Gleby oraz
 • Systemy Ochrony Powietrza i Alternatywne Źródła Energii.
 • Zagrożenia i Techniczna Ocena Stanu Środowiska (od 2016/2017)

Naszym studentom zapewniamy:

 • poznawanie zagadnień związanych z odnową środowiska, bioremediacją, ekotoksykologią oceną oddziaływania na środowisko
 • poznawanie metod badania zanieczyszczeń i prognozowania skutków zdrowotnych ich obecności w powietrzu oraz metod ochrony środowiska naturalnego przed skutkami stosowania technologii pozyskania i przetwarzania energii
 • specjalistyczną wiedzę, dotyczącą współczesnej analityki instrumentalnej oraz podstaw biologii molekularnej w ochronie środowiska
 • zajęcia w nowoczesnych pracowniach, analizy instrumentalnej, obrazowania mikroskopowego’ procesów membranowych i innych
 • przygotowanie do oceny wpływu różnych czynników toksycznych, występujących w środowisku naturalnym na organizmy żywe.
 • poznawanie funkcjonowania ekosystemów oraz zachodzących w nich procesów

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach przemysłowych i komunalnych, laboratoriach badawczych i kontrolnych, zakładach przemysłowych instytucjach opracowujących oceny oddziaływania na środowisko oraz monitorujących rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, a także jednostkach naukowo – badawczych. Absolwenci znajdą również pracę w instytucjach projektujących systemy ochrony wód i gleby.

Twoja wiedza i umiejętności po ukończeniu studiów.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu:

 • kształtowania i realizacji polityki ekologicznej, zapobiegającej skażeniu środowiska w jego trzech obszarach – wodzie, glebie, powietrzu
 • umiejętności oceny stanu skażenia środowiska
 • umiejętności interpretacji wyników analiz
 • umiejętności przewidywania i oceny zagrożenia powstającego w wyniku działalności człowieka

Nasi Absolwenci wykazują  także umiejętności efektywnej pracy w zespole oraz samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu monitoringu i zarządzania środowiskiem w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz globalnym.

Możliwość kontynuacji kariery naukowej.
Po ukończeniu studiów magisterskich Absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich  (III stopień kształcenia).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki