Wzory Pism, Druków i Dokumentów

Proces dyplomowania

UWAGA - REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZDALNEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Osoby pełniące funkcję Sekretarzy Obron 2020

UWAGA! STUDENCI, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO PO DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. PROSZENI SĄ O NIEROBIENIE ZDJĘĆ DO DYPLOMU.
ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 75/2020 SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Z DNIA 13 LIPCA 2020 r. OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. NASTĘPUJE ZMIANA WZORÓW DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW (BEZ FOTOGRAFII).
STUDENCI, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO OBRONY PRZED DNIEM 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. OTRZYMUJĄ DYPLOM NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH (ZE ZDJĘCIEM; SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ INSTRUKCJI).

UWAGA!
Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do dostarczenia skanu do Biura Obsługi Studentów 1 Gliwice podpisanego oświadczenia, umożliwiającego wstęp do budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora 103/2020).
Brak oświadczenia jest równoważny z brakiem wstępu do budynku!

Skan oświadczenia należy przesłać 3 dni robocze przed planowanym terminem obrony na adres bosg1@polsl.pl lub pracownika BOS 1 Gliwice.

Studia I stopnia

Organizacja procesu dyplomowania na studiach I stopnia (niestacjonarne) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w roku akademickim 2019/2020.

UWAGA! Zarządzenie JM Rektora nr 104 w sprawie zdalnych egzaminów dyplomowych
UWAGA! Oświadczenie studenta w sprawie zdalnych egzaminów dyplomowych

Na studiach niestacjonarnych I stopnia inżynierskich, projekt inżynierskich (wraz z kompletem dokumentów) musi zostać złożony złożona w Biurze Obsługi Studentów 1 Gliwice do dnia 10 września 2020 r. Szczegółowe wytyczne obejmujące m.in. opis procedury antyplagiatowej oraz formularze dokumentów zamieszczono poniżej w pliku Instrukcja – studia inżynierskie wraz z załącznikami.

Dyplomaci zobowiązani są do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikiem Biura Obsługi Studentów celem ustalenia terminu i formy przekazania dokumentów. Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią, na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 86/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 zaleca się, aby obrony odbywały się po 22 czerwca 2020 r. Egzamin dyplomowy, odbędzie się w sposób standardowy lub zdalny, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią. Zasady przystąpienia do egzaminu w sposób zdalny zostaną opublikowane w osobnej instrukcji do 15 czerwca (jeżeli będzie taka potrzeba i nie możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu w sposób standardowy).

Studenci którzy złożą pracę dyplomową do dnia 29 czerwca 2020, będą mieli wyznaczony termin obrony do 15.07.2020 r. po tym terminie ze względu na okres urlopowy nie będzie obron prac dyplomowych. Kolejne terminy będą ustalane we wrześniu.

Egzamin dyplomowy inżynierski na studiach niestacjonarnych musi się odbyć do dnia 30 września 2020 r. Zgodnie z Regulaminem Studiów PŚ, nie ma możliwości przedłużenia terminu złożenia projektu inżynierskiego oraz terminu egzaminu dyplomowego.

Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie oraz niezłożenie wniosku o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Instrukcja Studia Inżynierskie
a) wniosek dopuszczenia do egzaminu inżynierskiego
b) ocena projektu inżynierskiego
c) recenzja projektu inżynierskiego
d) oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu projektu inżynierskiego
e) dodatkowe dane do suplementu
f) zgoda na udostępnienie projektu inżynierskiego

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

W celu uzyskania odpisu dyplomu w języku obcym, odpowiedni wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego. Przekroczenie tego terminu oznacza automatyczne odrzucenie wniosku i konieczność tłumaczenia dyplomu we własnym zakresie. Wymagane załączniki:

• jedno zdjęcie (takie samo jak do dyplomu) o wymiarach 4,5×6,5 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
• opłata 40 zł (niezbędny dowód wpłaty).

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym wszystkie materiały i wnioski (dotyczące zarówno dyplomu w języku polskim, jak i w języku obcym) zaleca się złożyć w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie zdjęcia i dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Załącznik D - odpis dyplomu w języku obcym
Załącznik E - suplement w języku obcym


Studia II stopnia

Organizacja procesu dyplomowania na studiach II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w roku akademickim 2019/2020.

UWAGA! Zarządzenie JM Rektora nr 104 w sprawie zdalnych egzaminów dyplomowych
UWAGA! Oświadczenie studenta w sprawie zdalnych egzaminów dyplomowych

Praca dyplomowa magisterska (wraz z kompletem obowiązujących dokumentów) musi zostać złożona w Biurze Obsługi Studentów 1 Gliwice do 10 września 2020 r. Szczegółowe wytyczne obejmujące m.in. opis procedury antyplagiatowej oraz formularze dokumentów zamieszczono poniżej w pliku Instrukcja – egzamin magisterski wraz z załącznikami.

UWAGA! STUDENCI, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO PO DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. PROSZENI SĄ O NIEROBIENIE ZDJĘĆ DO DYPLOMU.
ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 75/2020 SENATU POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Z DNIA 13 LIPCA 2020 r. OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. NASTĘPUJE ZMIANA WZORÓW DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW (BEZ FOTOGRAFII).
STUDENCI, KTÓRZY PRZYSTĄPIĄ DO OBRONY PRZED DNIEM 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. OTRZYMUJĄ DYPLOM NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH (ZE ZDJĘCIEM; SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA W ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ INSTRUKCJI).

Dyplomaci zobowiązani są do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikiem Biura Obsługi Studentów celem ustalenia terminu i formy przekazania dokumentów. Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią, na podstawie Zarządzenia JM Rektora nr 86/2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 zaleca się, aby obrony odbywały się po 22 czerwca 2020 r. Egzamin dyplomowy, odbędzie się w sposób standardowy lub zdalny, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią. Zasady przystąpienia do egzaminu w sposób zdalny zostaną opublikowane w osobnej instrukcji do 15 czerwca (jeżeli będzie taka potrzeba i nie możliwe będzie przeprowadzenie egzaminu w sposób standardowy).

Studenci którzy złożą pracę dyplomową do dnia 29 czerwca 2020, będą mieli wyznaczony termin obrony do 15.07.2020 r. po tym terminie ze względu na okres urlopowy nie będzie obron prac dyplomowych (wyjątek będę stanowiły osoby powracające z programów wymiany międzynarodowej, aplikujące na studia doktoranckie). Kolejne terminy będą ustalane we wrześniu.

Na wniosek studenta (za zgodą kierującego pracą)  (Załącznik F), termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej, może zostać przedłużony, jednak nie dłużej niż do 10 listopada 2020 r. Obrony powinny się odbyć nie później niż do 30 listopada 2020 r. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej należy KONIECZNIE złożyć przed dniem 10 września 2020 r.

Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie oraz niezłożenie wniosku o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Instrukcja Studia Magisterskie
a) wniosek dopuszczenia do egzaminu dyplomowego magisterskiego
b) ocena pracy dyplomowej magisterskiej
c) recenzja pracy dyplomowej magisterskiej
d) oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej magisterskiej
e) dodatkowe dane do suplementu
f) zgoda na udostępnienie pracy dyplomowej magisterskiej

Wniosek o wydanie dyplomu w języku obcym

W celu uzyskania odpisu dyplomu w języku obcym, odpowiedni wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego. Przekroczenie tego terminu oznacza automatyczne odrzucenie wniosku i konieczność tłumaczenia dyplomu we własnym zakresie. Wymagane załączniki:

• jedno zdjęcie (takie samo jak do dyplomu) o wymiarach 4,5×6,5 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
• opłata 40 zł (niezbędny dowód wpłaty) - UWAGA, STUDENCI WZNAWIAJĄCY STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 W CELU OBRONY PRACY PRZED DOKONANIEM OPŁATY PROSZENI SĄ O KONTAKT Z BOS 1 GLIWICE.

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym wszystkie materiały i wnioski (dotyczące zarówno dyplomu w języku polskim, jak i w języku obcym) zaleca się złożyć w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie zdjęcia i dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Załącznik D - odpis dyplomu w języku obcym
Załącznik E - suplement w języku obcym


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki