STUDIA PODYPLOMOWE

Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę

Informacje ogólne

Organizatorem studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę jest Instytut Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).

Kierownik studiów:
dr hab. inż. Izabela Zimoch, prof. nzw. w Pol. Śl., tel. 606 624 196
e-mail: izabela.zimoch@polsl.pl

Sekretariat studiów:
mgr inż. Aleksandra Bernaczek, tel. 32 237 26 98
e-mail: aleksandra.bernaczek@polsl.pl

Uruchamiamy pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zalecane od blisko 20 lat przez Światową Organizację Zdrowia nowe podejście do bezpieczeństwa wody, oparte na zarządzaniu ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody od ujęcia do kranu konsumenta skutkowało rewizją Dyrektywy 98/83/WE (Drinking Water Directive DWD) przeprowadzoną w 2015 roku. W Polsce przełożyło się to na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca Prawo Wodne (wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku), zobowiązujące przedsiębiorstwa wodociągowe do przeprowadzenia w ciągu 3 lat analizy ryzyka na potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody. Ponadto nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, w ślad za DWD zaleca nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem wody oparte na ocenie ryzyka przeprowadzonej zgodnie z normą PN EN 15 975. Podmioty, które wprowadzą ten system będą mogły dostosować zakres i częstotliwość monitorowanych parametrów jakości wody do indywidualnych potrzeb wynikających z oceny ryzyka. Jej przeprowadzenie wymaga odpowiedniej wiedzy, stąd potrzeba wykształcenia wykwalifikowanej kadry w tym zakresie, posiadającej nie tylko podstawy teoretyczne, ale wykazującej się biegłą umiejętnością identyfikacji zagrożeń, przeprowadzania analiz i ocen, wyboru odpowiednich środków kontroli oraz tworzenia procedur i instrukcji. Niewielka liczba dostępnych w języku polskim materiałów, podręczników, poradników czy wytycznych przekłada się na potrzebę tego typu studiów podyplomowych przybliżających wiedzę udostępnianą przez Światową Organizację Zdrowia i instytucje wdrażające w innych krajach system WSP (Water Safety Plan Plan Bezpieczeństwa Wody). Studia te odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, jako element całościowego i interdyscyplinarnego podejścia do zaopatrzenia w wodę uwzględniającego aspekty prawne, organizacyjne, środowiskowe, techniczno-technologiczne i zdrowotne. Efekty kształcenia nabyte w toku studiów podyplomowych, są szczególnie ważne nie tylko dla nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym, ale także dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

Program studiów

Ukierunkowane zajęcia realizowane będą przez doświadczonych wykładowców oraz specjalistów.  Program studiów przedstawiono w dokumencie Program Studiów 
Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej. Słuchacze mają możliwość wyboru spośród wykładowców promotora pracy końcowej oraz możliwość zaproponowania problematyki pracy końcowej.

 

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry od października 2018 r. do czerwca 2019 r. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem, który przedstawiony będzie na cały rok akademicki. W soboty zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 19.00, a w niedzielę w godzinach 9.00 – 14.00 w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18.
Szczegółowy harmonogram zajęć, z rozpisaniem na tygodnie i godziny, zamieszczony zostanie z początkiem stycznia.

 

Koszt studiów

Opłata za studia wynosi 3 900 zł, istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach. Dokładamy starań aby studia zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych PARP, co w przypadku MSP umożliwi ich dofinansowanie na poziomie 50-80%. Bliższe informacje pojawią się wkrótce.

 

Rekrutacja na studia

Termin rozpoczęcia naboru podamy niebawem.
Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się przez rejestrację drogą elektroniczną za pomocą systemu SOREK.
Regulamin studiów podyplomowych dostępny jest na stronie głównej rekrutacji na Politechnikę Śląską.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (wygenerowany i wydrukowany z systemu SOREK),
  • dyplom, odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

Należy je dostarczyć osobiście w godzinach 7.30.-14.30 (pn.-pt.), bądź przesłać listem poleconym, zgodnie z poniższymi danymi:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Aleksandra Bernaczek
Konarskiego 18, pok. 247
44-100 Gliwice


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki