STUDENT

Współpraca z Przemysłem

Porozumienie zawarte z niżej wymienionymi firmami obejmuje między innymi możliwość odbywania staży, realizację prac dyplomowych oraz organizację praktyk. Poniższy wykaz NIE obejmuje wszystkich firm, z którymi współpracuje Wydział, a jedynie te z którymi podpisano dwustronne umowy. W sposób ciągły zawierane są kolejne umowy, a poniższa lista odzwierciedla aktualny stan.

Lista Przedsiębiorstw, które zawarły dwustronne porozumienie o współpracy.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki