PRACOWNIK

System Kontroli Zarządczej

Informacje dla pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Zasady kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych (JSFP) określa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

W art. 68 ust. 1 ustawa ta definiuje kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych jako: „…ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.” W art. 68 ust. 2 ww. ustawa precyzuje cel kontroli zarządczej, jakim jest zapewnienie:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

  • skuteczności i efektywności działania,

  • wiarygodności sprawozdań,

  • ochrony zasobów,

  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,

  • zarządzania ryzykiem.

System Kontroli Zarządczej (SKZ) w Politechnice Śląskiej wprowadzony został 1 grudnia 2010 roku zarządzeniem nr 5/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie sposobu opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej, wydanym w oparciu o Uchwałę Senatu Politechniki Śląskiej Nr XXIII/200/10/11 z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Kontroli Zarządczej.

Dokumenty Systemu Kontroli Zarządczej na Politechnice Śląskiej obejmują następujące zagadnienia:

SKZ. 1 – Przestrzeganie wartości etycznych

SKZ. 2 – Kompetencje zawodowe

SKZ. 3 – Struktura organizacyjna

SKZ. 4 – Delegowanie uprawnień

SKZ. 5 – Misja

SKZ. 6 – Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

SKZ. 7 – Identyfikacja ryzyka

SKZ. 8 – Analiza ryzyka

SKZ. 9 – Reakcja na ryzyko

SKZ. 10 – Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

SKZ. 11 – Nadzór nad wykonywaniem zadań

SKZ. 12 – Ciągłość działalności

SKZ. 13 – Ochrona zasobów

SKZ. 14 – Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

SKZ. 15 – Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

SKZ. 16 – Bieżąca informacja

SKZ. 17 – Komunikacja wewnętrzna

SKZ. 18 – Komunikacja zewnętrzna

SKZ. 19 – Monitorowanie Systemu Kontroli Zarządczej

SKZ. 20 – Samoocena

SKZ. 21 – Audyt wewnętrzny

SKZ. 22 – Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Pracownicy Politechniki Śląskiej posiadają dostęp do dokumentów SKZ po zalogowaniu się przez konto pracownicze. Link umożliwiający dostęp do dokumentów znajduje się na głównej stronie internetowej (http://administracja.polsl.pl/skz/SKZ.pdf). Aktualnie baza dokumentów liczy 145 pozycji (stan na dzień 14 czerwca 2018 r.).
Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
ds. Systemu Kontroli Zarządczej jest dr hab. inż. Irena Korus (tel.: 32-237-19-78).


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki