Biotechnologia Środowiskowa

Biotechnologia Środowiskowa

Badania i implementacja technologii tlenowych granul mikroorganizmów do oczyszczania ścieków,

Oznaczanie aktywności metabolicznej lub enzymatycznej próbek środowiskowych,

Dobór lub propozycja modyfikacji technologii oczyszczania ścieków,

Badania i ocena procesów fermenatacji i kofermentacji,

Badania ekotoksykologiczne,

Usuwanie ksenobiotyków, substancji refrakcyjnych z wód i ścieków z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania,

Ocena jakości odcieków składowiskowych oraz dobór technologii ich oczyszczania,

Bioremediacja środowiska wodno-gruntowego zanieczyszczonego substancjami organicznymi,

Audyt technologiczny oczyszczalni ścieków,

Ocena procesów nitryfikacji, denitryfikacji i Anammox,

Hodowla glonów w celu oczyszczania ścieków i pozyskiwania wartościowych substancji,

Pomiar efektywności napowietrzania reaktora na oczyszczalni ścieków wg zaleceń ATV - M 209P z wykorzystaniem osadu czynnego,

Badania czystych kultur drobnoustrojów oraz biocenoz bakteryjnych użytecznych w inżynierii i ochronie środowiska,

Badania jakościowo-ilościowe mikroflory (grzyby i bakterie) - w różnorodnych środowiskach i materiałach (w tym w surowcach, produktach),
  określenie czynników wpływających na możliwości jej rozwoju i wzrostu oraz ocena zagrożeń z tego wynikających
,

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki