System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Dokumenty Systemu

SZJK - dokumenty systemu

Dokumentacja na poziomie Uczelni

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia i wykaz procedur uczelnianych

Uwaga! Wykorzystanie dokumentacji w jakiejkolwiek postaci poza Politechniką Śląską wymaga pisemnej zgody Rektora.

Dokumentacja na poziomie Wydziału IŚiE

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia i procedury wydziałowe

Uwaga! Wykorzystanie dokumentacji w jakiejkolwiek postaci poza Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej wymaga pisemnej zgody Dziekana.

UCZELNIANA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UKJK.pdf

WYKAZ PROCEDUR UCZELNIANYCH

1. Procedura PU1 – Nadzór nad dokumentacją Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

2. Procedura PU2 – Nadzór nad zapisami Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

3. Procedura PU3 – Audyt wewnętrzny

4. Procedura PU4 – Przegląd Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

5. Procedura PU5 – Działania doskonalące

6. Procedura PU6 – Etyka studentów, doktorantów i prowadzących zajęcia dydaktyczne

7. Procedura PU7 – Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

8. Procedura PU8 – Hospitacje

9. Procedura PU9 – Ankietyzacja

10. Procedura PU10 – Rozpatrywanie podań i odwołań do Rektora

11. Procedura PU11 – Ocena i monitorowanie efektów kształcenia

Wszystkie załączniki do UKJK oraz do procedur UKJK dostępne są w plikach dokumentacji Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

http://www.polsl.pl/Inne/SZJK/Strony/dokumentysystemu.aspx

WYBRANE DOKUMENTY UKJK:

Protokół hospitacji:

plik PDF http://www.polsl.pl/Inne/SZJK/Documents/PU8-Z1.pdf

plik DOC http://www.polsl.pl/Inne/SZJK/Documents/PU8-Z1.doc

Karta przedmiotu zgodna z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji:

plik PDF http://www.polsl.pl/Inne/SZJK/Documents/PU7-Z1.pdf

plik DOC http://www.polsl.pl/Inne/SZJK/Documents/PU7-Z1.doc

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Do pobrania:

Wydziałowa Księga Wydanie N3

ZAŁĄCZNIKI DO WKJK 

Załącznik 1 – Struktura techniczna

Załącznik 2 – Kierunki studiów realizowane na Wydziale IŚiE

Załącznik 3 – Kwalifikacje absolwentów Wydziału IŚiE

Załącznik 4 – Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Załącznik 5 – Zadania i regulamin Wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Załącznik 6 – Wykaz studenckich kół naukowych

WYKAZ PROCEDUR WYDZIAŁOWYCH

Pobierz: Załączniki do wszystkich procedur do wypełnienia na komputerze (DOCX)

 

1. Procedura P-RIE-1 – Proces dyplomowania

Załączniki procedury:

a. Instrukcja I1-P-RIE-1 Zasady dyplomowania na studiach I stopnia

b. Instrukcja I2-P-RIE-1 Zasady dyplomowania na studiach II stopnia

c. Załącznik Z1-P-RIE-1 Opinia o pracy dyplomowej

d. Załącznik Z2-P-RIE-1 Recenzja pracy dyplomowej

e. Załącznik Z3-P-RIE-1 Oświadczenie dyplomanta

f. Załącznik Z4-P-RIE-1 Ocena projektu inżynierskiego

g. Załącznik Z5-P-RIE-1 Recenzja projektu inżynierskiego

2. Procedura P-RIE-2 – Praktyki studenckie
    inne wzory pism związanych z praktykami

3. Procedura P-RIE-3– Rozpatrywanie podań i odwołań do Dziekana

Załączniki procedury:

a. Załącznik Z1-P-RIE-3 Wzór podania/odwołania studentów do Dziekana

b. Załącznik Z2-P-RIE-3 Wzór podania/odwołania doktorantów do Dziekana

c. Załącznik Z3-P-RIE-3 Wzór podania/odwołania pracownika do Dziekana

 

4. Procedura P-RIE-4 – Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne

Załączniki procedury:

a. Załącznik Z1-P-RIE-4 Katalog ocen i efektów kształcenia

b. Załącznik Z2-P-RIE-4 Formularz o odbyciu szkolenia z zakresu BHP

c. Załącznik Z3-P-RIE-4 Formularz zastępstw i odrabiania zajęćWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki