O Wydziale

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza Wydziału dotyczy szeroko rozumianych zagadnień energetyki, inżynierii i ochrony środowiska oraz biotechnologii i koncentruje się m.in. na następujących zagadnieniach :

 • ochrona powietrza
 • aerodynamika wentylacji i odpylanie gazów
 • ciepłownictwo w budownictwie i gospodarce komunalnej
 • identyfikacja substancji zanieczyszczających i ich rozprzestrzenianie
 • ekonomiczne aspekty ochrony powietrza
 • projektowanie i budowa urządzeń gospodarki odpadami
 • zastosowanie procesów membranowych w technologii oczyszczania ścieków rzemysłowych i uzdatnianiu wody
 • wykorzystanie procesów mikrobiologicznych w inżynierii i ochronie środowiska
 • optymalizacja obiektów i urządzeń stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków
 • gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
 • niskoemisyjne technologie energetyczne
 • badania teoretyczne i doświadczalne oraz nowe konstrukcje maszyn przepływowych
 • eksploatacja i diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych
 • badania złożonych procesów wymiany ciepła
 • rozwój metod obliczeniowych kotłów i urządzeń cieplnych
 • metody analizy i syntezy układów parowo-gazowych i innych technologii energetycznych
 • automatyka procesów energetycznych
 • termodynamika i przepływ ciepła
 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 • techniczno - ekonomiczna optymalizacja układów energetycznych
 • energetyka gazowa
 • energetyka cieplna i jądrowa
 • technika chłodnictwa i klimatyzacja przemysłowa
 • technika i teoria spalania oraz niskoemisyjne spalanie paliw
 • budowa i eksploatacja silników spalinowych
 • gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki