Doktorat Wdrożeniowy

edycja II

EDYCJA II

W drugiej edycji programu Doktorat wdrożeniowy na  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki dofinansowane zostały 24 tematy prac doktorskich, realizowanych następujących dyscyplinach naukowych:

  • w okresie składania wniosku o dofinansowanie - inżynieria środowiska, energetyka, budowa i eksploatacja maszyn
  • obecnie- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz inżynieria mechaniczna.

 

Temat 1: Badanie materiałów termoprzewodzących do zastosowań w elektronice

Dyscyplina: energetyka Słowa kluczowe: kontaktowe materiały termoprzewodzące, nanocząstki, mikrocząstki, struktury węglowe, struktury metaliczne.

Temat 2: Usuwanie azotu z odcieków po odwadnianiu przefermentowanych osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzu

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: odcieki pofermentacyjne, usuwanie azotu, deamonifikacja, boczny ciąg technologiczny.

Temat 3: Ocena środowiskowa i energetyczna procesów poszukiwania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż węglowodorów z uwzględnieniem analizy ryzyka

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: gaz łupkowy, gaz zamknięty, koszt termoekologiczny, analiza ryzyka.

Temat 4: Modułowe oczyszczanie ścieków przemysłowych w układach zintegrowanych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów fizykochemicznych i biologicznych

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: ścieki przemysłowe; zaawansowane metody oczyszczania ścieków; układy modułowe.

Temat 5: Analiza warunków pracy i dobór parametrów geometrycznych separatora powietrzno-olejowego dla turbiny gazowej

Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Słowa kluczowe: separator cyklonowy, turbina gazowa, system olejowy.

Temat 6: System magazynowania energii w sprężonym powietrzu sprofilowany na potrzeby dużych jednostek wytwórczych

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: magazynowanie energii, sprężone powietrze, sprawność energetyczna, integracja cieplna.

Temat 7: Opracowanie technologii oczyszczania wysokoobciążonych ładunkiem zanieczyszczeń organicznych ścieków przemysłowych

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: oczyszczanie ścieków, substancje organiczne, metody pogłębionego utleniania, filtracja membranowa, wymiana jonowa.

Temat 8: Optymalizacja parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych siłowni ORC zasilanej ciepłem odpadowym z procesów przemysłowych

Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Słowa kluczowe: ORC, przemysłowa energia odpadowa, energetyka rozproszona.

Temat 9: Ocena przydatności testów na Hydra attenuata i Brachydanio rerio do badań teratogennych

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: embriotoksyczność, teratogenność, metody in vitro, ryzyko środowiskowe.

Temat 10: Walidacja metod in vitro badania działania uczulającego na skórę

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: ocena ryzyka, substancje drażniące, ekotoksyczność.

Temat 11: Stabilność chemiczna, aktywność oksydacyjna ditlenku chloru w złożonych układach funkcjonalnych w obszarze zastosowań dezynfekcyjnych

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: ditlenek chloru; dezynfekcja; testy nośnikowe, Clostridium difficile.

Temat 13: Analiza wpływu rodzaju spalanego paliwa w kotle ze złożem fluidalnym na parametry pracy filtra workowego

Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Słowa kluczowe: filtr workowy, pyłowa warstwa filtracyjna, parametry pracy filtra workowego, popioły z kotłów fluidalnych.

Temat 14: Analiza wpływu jednorodności fizyko-chemicznej mieszanek paliwowych spalanych w kotle CFB1300 na erozję i awaryjność ścian komory paleniskowej oraz urządzeń nawęglania, odżużlania i odpopielania

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: jednorodność, mieszanki paliwowe, erozja, awaryjność.

Temat 15: Optymalizacja pracy skraplaczy turbinowych połączonych ze sobą w różnych konfiguracjach w pełnym paśmie regulacji obciążenia dużych bloków energetycznych

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: skraplacz turbinowy; sprawność turbiny; bloki nadkrytyczne.

Temat 16: Optymalizacja pracy kotła fluidalnego uwzględniająca zużycie erozyjne powierzchni ogrzewalnych, zwiększająca dyspozycyjność jednostki w aspekcie uciepłownienia bloku energetycznego

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: optymalizacja pracy, podniesienie dyspozycyjności, uciepłownienie, obniżenie kosztów, racjonalne planowanie remontów.

Temat 17: Ogrzewanie i chłodzenie z centralnego źródła ciepła w sieci ze zdalnym węzłami cieplnymi

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: system ciepłowniczy; wytwarzanie ciepła i chłodu; efektywne zarządzanie energią.

Temat 18: Akumulacja oraz rozpraszanie ciepła odpadowego w pojeździe wojskowym

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: energia cieplna, akumulacja energii cieplnej, rozpraszanie energii cieplnej, odpadowa energia cieplna.

Temat 19: Optymalizacja parametrów dynamicznych kierownic turbin z wykorzystaniem sztucznych systemów immunologicznych

Dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn. Słowa kluczowe: turbina lotnicza, optymalizacja, rezonans drgań, modelowanie numeryczne.

Temat 20: Optymalizacja procesu oczyszczania spalin metodami pierwotnymi i wtórnymi przy współspalaniu węgla i RDF w kotle CFB współpracującym z półsuchą instalacją oczyszczania spalin

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: ograniczenie emisji, ograniczenie kosztów, nowe technologie.

Temat 20: Wpływ zawartości tłuszczów w ściekach oraz parametrów technologicznych hydrolizy i acidogenezy na produkcję metanu przez granulowany osad beztlenowy w reaktorze z zewnętrzną recyrkulacją

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: fermentacja metanowa, hydroliza związków organicznych, biogaz, metan, kwasy organiczne, flotacja tłuszczów.

Temat 21: Zastosowanie wybranych metod poprawy efektywności energetycznej w zakładzie produkcyjnym

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, odzysk ciepła odpadowego.

Temat 22: Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania pomp ciepła w systemach ogrzewania i chłodzenia samochodów

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: pompa ciepła, układ klimatyzacji, samochód elektryczny.

Temat 23: Optymalizacja struktury układów technologicznych do wykorzystania ciepła produkowanego przez wysokotemperaturowe reaktory jądrowe HTGR na potrzeby poligeneracji w istniejących polskich elektrowniach i elektrociepłowniach

Dyscyplina: energetyka. Słowa kluczowe: reaktory wysokotemperaturowe, poligeneracja, analiza optymalizacyjna.

Temat 24: Opracowanie Inteligentnego Systemu Obsługi Krytycznej Sieci Wodociągowej obejmującego integrację obecnych oraz wdrożenie nowych systemów informatycznych w RPWiK Tychy S.A. w celu automatyzowania procesów decyzyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstwa

Dyscyplina: inżynieria środowiska. Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna, sieci wodociągowe.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki