Kierunki i Specjalności

Energetyka

Studia na kierunku energetyka przygotowują wykwalifikowanych specjalistów z zakresu budowy oraz eksploatacji układów wytwarzania energii, ciepła i chłodu, a także w obszarze budowy, eksploatacji maszyn oraz urządzeń energetycznych.

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej kierunku Energetyka prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim i w dniu 23 maja 2019 r. wydała ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ.

Na kierunku energetyka oferujemy również studia w języku angielskim na specjalności Sustainable Energy Engineering.

Studia inżynierskie I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
Studia magisterskie II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
czas trwania: 7 sem. (stac.) czas trwania: 3 sem. (stac.)
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • Procesy i systemy energetyczne
 • Modernizacja instalacji energetycznych
 • Energetyka gazowa i rozproszona
 • Źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • Alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem
 • Cieplne Systemy Energetyczne
 • Energetyka gazowa i rozproszona
 • Energetyka jądrowa
 • Modernizacja Instalacji Energetycznych
 • Computer Aided Energy Engineering
 • Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
czas trwania: 8 sem. (nstac.) czas trwania: 4 sem. (nstac.)

OBSZARY KSZTAŁCENIA:

 • Energetyka zawodowa i przemysłowa
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • Energetyka zawodowa i przemysłowa

Sylwetka Absolwenta I stopnia

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej oraz nauk technicznych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Może być specjalistą w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych. Są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia oraz studiów podyplomowych.

Sylwetka Absolwenta II stopnia

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Energetyka są wysokiej klasy specjalistami w zakresie wytwarzania, przetwarzania i przesyłu i dystrybucji różnych form energii. Oprócz podstawowej wiedzy technicznej posiadają gruntowną znajomość problematyki techniki cieplnej, elektroenergetyki oraz nowoczesnych narzędzi projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii, metod badania i analizy procesów oraz eksploatacji maszyn i systemów w energetyce. Są przygotowani do projektowania, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, oraz prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych. Posiadają umiejętności prowadzenia badań procesów związanych z przetwarzaniem energii, opracowywania projektów, modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii przy realizacji inwestycji w obszarze energetyki. Posiadają podstawową wiedzę ekonomiczną z zakresu działania firm. Są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych.

Naszym studentom zapewniamy:

 • gruntowne przygotowanie w zakresie oceny, doboru i eksploatacji instalacji energetycznych
 • naukę z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych
 • prowadzenie ciekawych doświadczeń laboratoryjnych
 • poznanie zasad konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych (turbin, pomp, kotłów, wentylatorów i innych)
 • poznanie najnowszych technologii pozyskiwania energii, w tym ze źródeł odnawialnych
 • zajęcia praktyczne w przemyśle

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w elektrowniach, zakładach przemysłowych, ośrodkach badawczych, biurach konstrukcyjnych, firmach konsultingowych, a także w przedsiębiorstwach remontowych maszyn i urządzeń.

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Energetyka są specjalistami w dziedzinie:

 • budowy i eksploatacji układów wytwarzania energii, ciepła i chłodu
 • znajomości najnowszych technologii pozyskiwania energii
 • znajomości ochrony środowiska
 • znajomości prawa w energetyce
 • komunikacji zawodowej w języku angielskim
 • oceny, doboru i eksploatacji instalacji energetycznych
 • konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych (turbin, pomp, kotłów, wentylatorów)

Absolwenci mogą zdobywać również dodatkowe uprawnienia konstruktorskie oraz kierownicze wymagane przez europejski rynek pracy.

Absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Ponadto absolwenci tego kierunku mogą starać się także o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dziennik Ustaw 2014, Poz. 1278).

Możliwość kontynuacji kariery naukowej.
Absolwenci studiów II stopnia (magisterskich) mogą kontynuować rozwój naukowy na studiach III stopnia (doktoranckich) zarówno na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, jak również dowolnej uczelni krajowej i zagranicznej.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki