STUDIA PODYPLOMOWE

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Inżynierii Środowiska i Energetyce

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów podyplomowych Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Inżynierii Środowiska i Energetyce jest przekazanie słuchaczom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, koniecznej do wykonywania zadań specjalisty w dziedzinie inżynierii środowiska i produkcji energii ze szczególnym uwzględnieniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach studiów, słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają szereg informacji natury prawnej i ekonomicznej.

Po ukończeniu studiów podyplomowych Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Inżynierii Środowiska i Energetyce absolwent:

 • posiada wiedzę na temat zasobów naturalnych ziemi i zagrożeń wynikających z ich zużycia,
 • posiada wiedzę w zakresie wykorzystania zasobów surowcowych w procesach produkcyjnych,
 • zna ideę i podstawy prawne GOZ w Polsce i UE,
 • zna techniki wdrażania koncepcji GOZ w organizacjach w fazach: projektowania, produkcji i konsumpcji oraz gospodarowania odpadami,
 • posiada wiedzę pozwalającą wprowadzać efektywność energetyczną projektowanych i eksploatowanych obiektów konwencjonalnej energetyki oraz usprawniać stosowane metody pozyskiwania energii z odnawialnych zasobów, zastępujących tradycyjnie stosowane surowce z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
 • posiada wiedzę w zakresie technik wdrażania GOZ w Inżynierii Środowiska, w szczególności w gospodarce wodno-ściekowej i biotechnologii,
 • posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania „energii z odpadów”,
 • zna podstawy i charakterystykę energetyki rozproszonej, systemów prosumenckich, magazynowania energii,
 • posiada wiedzę w zakresie procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych, służących przetwarzaniu materii odpadowej i umiejętność ich doboru w celu odzyskiwania energii oraz cennych substancji z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
 • zna zasady obecnie większościowo funkcjonującego modelu statycznego gospodarowania odpadami w tzw. obiegu linearnym-otwartym, w którym obowiązuje zasada „zanieczyszczający płaci”,
 • zna podstawy gospodarowania odpadami powstającymi w różnych gałęziach gospodarki,
 • stosuje techniki i umiejętnie wdraża zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w której odpady produkcyjne wykorzystywane są jako surowce wtórne,
 • opracowuje i wdraża w firmie program przechodzenia od usuwania odpadów (model statyczny) do zapobiegania ich powstawaniu lub pełnego powrotu jako surowców do obiegu produktowego (model dynamiczny); działając w oparciu o model dynamiczny zna techniki: zapobiegania powstawaniu i minimalizacji odpadów, powtórnego ich użycia, recyklingiem wewnętrznym i zewnętrznym, umie zaplanować i wdrożyć zasady strategii „Czystszej produkcji”,
 • nabywa umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych,
 • nabywa umiejętności potrzebnych do oceny bezpieczeństwa ekologicznego nowo wprowadzanego produktu,
 • nabywa podstawowe umiejętności w zakresie autoprezentacji,
 • ma utrwalone nawyki do ustawicznego kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Ukończone studia wyższe – licencjackie, magisterskie, inżynierskie, magister-inżynier

PLAN STUDIÓW

W S L P Ć
Idea i podstawy prawne GOZ w UE i Polsce 10
Gospodarka odpadami-sposoby (techniki) wdrażania koncepcji GOZ w organizacjach: przedsiębiorstwach komercyjnych i instytucjach publicznych 50 3
Przegląd wdrożonych inicjatyw GOZ w wybranych organizacjach 4 10
Wybrane zagadnienia prawne i techniczne GO w systemie linearnym (otwartym) 20
Biotechnologia w GOZ 10 15
Zarządzanie wodą i ściekami w GOZ 12 4
Energetyka w GOZ 37 3 4 3
Systemy Zarządzania Środowiskiem i Energią w organizacjach oraz analizy środowiskowe 12 3
Monitoring i pomiary środowiskowe 14 15
Seminarium dyplomowe/praca końcowa 5

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 800 zł (1 900 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki po południu oraz w soboty.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak 
tel. 32 237 21 04


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki