Kierunki i Specjalności

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Od roku akademickiego 2018/19 uruchamiamy nowy kierunek studiów odpowiadający potrzebom zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Chcemy kształcić specjalistów w zakresie gospodarki cyrkulacyjnej, której celem jest pozostawianie surowców, materiałów i produktów jak najdłużej w użyciu, a powstałe odpady będą stanowić surowce wtórne. Jest to bardzo silnie rozwijany trend w krajach najbardziej rozwiniętych, który w niedalekiej przyszłości stanie się obowiązującą praktyką. (więcej...

Gospodarka Obiegu Zamkniętego
inżynierskie I stopnia stacjonarne

Czas trwania: 7 sem.
Kierunek:
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Naszym studentom zapewniamy:

 • wiedzę na temat zasobów naturalnych ziemi, wykorzystania surowców w procesach produkcyjnych i zagrożeń wynikających z ich zużycia
 • nabycie umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych
 • poznanie podstaw gospodarki strumieniami odpadów powstających w różnych gałęziach gospodarki
 • wiedzę w zakresie procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych, służących przetwarzaniu materii odpadowej i umiejętność ich doboru w celu odzyskiwania energii oraz cennych substancji z poszanowaniem zasad ochrony środowiska
 • wiedzę pozwalającą na pozyskiwanie energii i cennych substancji z odnawialnych zasobów zastępujących tradycyjnie stosowane surowce z poszanowaniem zasad ochrony środowiska
 • poznanie zasad tworzenia nowych produktów w oparciu o reguły GOZ
 • nabycie umiejętności potrzebnych do oceny bezpieczeństwa ekologicznego nowo wprowadzanego produktu
 • nabycie umiejętności pozwalających na tworzenie nowych technologii i produktów
 • nabycie umiejętności pracy w zespole przyjmując w nim różne role
 • kreatywne rozwijanie umiejętności w poszukiwaniu nowych informacji i rozwiązywaniu problemów z pogranicza różnych dyscyplin
 • nabycie podstawowych umiejętności w zakresie prezentowania koncepcji technicznych i wyników prac oraz autoprezentacji

Twoja kariera po zakończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego znajdują pracę większości działów przemysłu, w tym w takich branżach jak:

 • energetyka
 • budownictwo
 • transport
 • gospodarka komunalna
 • górnictwo
 • przemysł ciężki
 • instytucjach branży medycznej i farmaceutycznej
 • przetwórstwo przemysłowe
 • rolnictwo

Ponadto Absolwenci mogą pracować w:

 • biurach projektowych i konstrukcyjnych
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych
 • zakładach zagospodarowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych
 • zakładach gospodarki komunalnej (zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków itp.)
 • administracji państwowej i samorządowej (ministerstwa, starostwa powiatowe, urzędy miejskie, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie)
 • instytutach badawczych i wyższych uczelniach zajmujących się problematyką wykorzystania i zagospodarowania odpadów
 • biogazowniach i innych zakładach produkujących energię elektryczną oraz ciepło z roślin energetycznych, odpadów rolno-spożywczych, strumieni odpadowych z hodowli zwierząt
 • firmach badawczo-rozwojowych i konsultingowych, przygotowujących technologie i urządzenia dla GOZ
 • instytucjach odpowiedzialnych za rozwój i transfer technologii, inkubatorach przedsiębiorczości

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a także planowania, projektowania i eksploatacji w zakresie technologii procesów, urządzeń oraz instalacji do gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, a także w zakresie monitoringu środowiska.

Na kierunku kształci się, indywidualnie oraz w zespołach, specjalistów przygotowanych do:

 • kreatywnego rozwiązywania zadań związanych z planowaniem, projektowaniem i eksploatacją w zakresie Gospodarką Obiegu Zamkniętego
 • zarządzania i współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin, w poszczególnych fazach procesu projektowania, od programowania do realizacji inwestycji oraz w fazie eksploatacyjnej
 • rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych
 • wykonywania analiz w laboratoriach badawczych

Ponadto Absolwenci GOZ nabędą umiejętności:

 • pracy w grupach
 • poszukiwania i analizowania danych oraz wyników
 • autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • krytycznego myślenia, argumentowania swoich sądów i dyskusji

Możliwość kontynuacji kariery naukowej.
Po ukończeniu studiów inżynierskich Absolwenci będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich (II stopień kształcenia),a następnie w ramach studiów doktoranckich (III stopień kształcenia).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki