STUDIA PODYPLOMOWE

Gospodarka Odpadami

SYLWETKA ABSOLWENTA

Celem studiów podyplomowych Gospodarka odpadami jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej, a także praktycznej, koniecznej do wykonywania zadań specjalisty w zakresie gospodarki odpadami wrażliwego na zagadnienia ochrony środowiska. W ramach studiów, słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają szereg informacji natury prawnej i ekonomicznej. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli.

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Gospodarka odpadami”, absolwent:

  • posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami,
  • zna zasady zrównoważonego rozwoju i rosnącą wagę problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpadowej,
  • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w działach gospodarki odpadami/ochrony środowiska w przedsiębiorstwach różnych branż, przestrzega zasady hierarchii postępowania z odpadami, Jego działania są nakierowane na unikanie odpadów i ich minimalizację,
  • posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką odpadami jakie występują w obszarze działalności jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw w tym wskazywania obecnych, najlepszych technologii zagospodarowania odpadów,
  • zna zasady budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem w organizacjach, w tym posiada umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych,
  • zna zagadnienia techniczne związane z gospodarką odpadami,
  • zna podstawy prawa i zasady ekonomii w zakresie niezbędnym do podejmowania zgodnych z prawem, racjonalnych i efektywnych działań gospodarczych,
  • rozumie rolę zagadnień natury społecznej (w tym m.in. kształtowania właściwych zachowań i przekazywania rzetelnej informacji) we wdrażaniu przyjaznej środowisku, nowoczesnej i efektywnej, systemowej gospodarki odpadami,
  • ma utrwalone nawyki do ustawicznego kształcenia.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Ukończone studia wyższe – licencjackie, magisterskie, inżynierskie, magister-inżynier

PLAN STUDIÓW

W Ć S L
Zagadnienia prawne ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Aspekty prawne i administracyjne w gospodarce obiegu zamkniętego. Sprawozdawczość środowiskowa podmiotów 32 5
Właściwości i metody zagospodarowania wybranych grup odpadów (m.in.: komunalnych, medycznych, osadów ściekowych) oraz odnowa gleb 39 4
Odpady niebezpiecznie i przemysłowe 25
Termiczne przekształcanie odpadów, energia z odpadów 42 3 10
System Zarządzania Środowiskiem w organizacji, minimalizacja i recykling odpadów, gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy) 19 6
Analizy środowiskowe i pomiary w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem procesów zagospodarowania odpadów 19 2 10
Seminarium dyplomowe/praca końcowa 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 800 zł (1 900 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w piątki po południu oraz w soboty.

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

Dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak 
tel. 32 237 21 04


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki