Kierunki i Specjalności

Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia inżynierskie I stopnia
stacjonarne
Studia magisterskie II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 7 sem. Czas trwania: 3 sem.
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • Bezpieczeństwo technologii, procesów i maszyn
 • Higiena i bezpieczeństwo pracy
 • Higiena pracy i bezpieczeństwo obiektów
OBSZARY KSZTAŁCENIA:
 • BHP i dozór techniczny

Kierunek posiada WŁASNĄ witrynę internetową, gdzie można znaleźć pełny opis kierunku
oraz mnóstwo informacji 
związanych z kierunkiem
 inzynieriabezpieczenstwa.wordpress.com

Naszym studentom zapewniamy:

Studia na tym kierunku zapewniają zdobycie ogólnej wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym także z obszaru higieny i bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych oraz analizy ryzyka.

Przekazywana jest wiedza i kształcone są umiejętności w zakresie:

 • organizacji pracy służb BHP
 • projektowania i monitorowania warunków pracy
 • podejmowania działań zapobiegających i ograniczających wypadki oraz choroby zawodowe
 • podejmowania działań zapobiegających oraz ograniczających awarie przemysłowe i skażenie środowiska

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa znajdą zatrudnienie w nadzorze nad warunkami pracy i środowiska pracy oraz mogą pełnić funkcję inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów, a także głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach administracji publicznej, w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, w laboratoriach specjalistycznych  zajmujących się pomiarami czynników szkodliwych w przedsiębiorstwach.

Od 1 lipca 2013 r. pracownikami służby bhp mogą być tylko osoby spełniające odpowiednie wymagania kwalifikacyjne (w przypadku niższych szczebli wystarcza zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, w przypadku wyższych szczebli – starszy inspektor, starszy specjalista, główny specjalista bhp – wymagane jest     wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy).   

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.

Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru higieny i bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych oraz analizy ryzyka, a także:

 • umiejętność organizacji pracy służb BHP
 • znajomość zasad projektowania i monitorowania warunków pracy
 • umiejętność podejmowania działań zapobiegających oraz ograniczających wypadki i choroby zawodowe
 • umiejętność podejmowania działań zapobiegających oraz ograniczających awarie przemysłowe i skażenie środowiska

Możliwość kontynuacji kariery naukowej
Po ukończeniu studiów magisterskich Absolwenci mogą kontynuować naukę w ramach studiów doktoranckich (III stopień kształcenia).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki