Kierunki i Specjalności

Inżynieria Środowiska

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny programowej kierunku Inżynieria Środowiska prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim i w dniu 23 maja 2019 r. wydała ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ.

Studia inżynierskie I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
Studia magisterskie II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 7 sem. (stac.) Czas trwania: 3 sem. (stac.)

obszary kształcenia:

 • Gospodarka odpadami
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Zintegrowane technologie środowiskowe

obszary kształcenia:

 • Gospodarka odpadami
 • Technologia wody, ścieków i gleby
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Inżynieria środowiska oraz czyste technologie w energetyce i motoryzacji
 • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Komunalne i przemysłowe technologie środowiskowe
Czas trwania: 8 sem. (nstac.) Czas trwania: 4 sem. (nstac.)

obszary kształcenia:

 • Energooszczędne Techniczne Wyposażenie Budynków
 • Wodociągi i Kanalizacja

obszary kształcenia:

 • Energooszczędne Techniczne Wyposażenie Budynków
 • Wodociągi i Kanalizacja

SYLWETKA ABSOLWENTA I STOPNIA:

Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska będzie posiadał ogólną wiedzę w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności z wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Ponadto będzie znać szczegółowo zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska oraz mieć świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje. W swoich działaniach powinien dążyć do odzyskiwania i wykorzystywania energii, materiałów, efektywnego wykorzystania surowców, czyli zamknięcia cyklu życia produktu, co w konsekwencji jest podstawą zrównoważonego rozwoju i ograniczenia antropopresji środowiska. Absolwenta będą wyróżniały umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone (projekty) oraz wykorzystania fachowej literatury, łącznie z przepisami prawnymi. Wiedza i umiejętności zdobywane w trakcie studiów I stopnia pozwolą na ogólne ukształtowanie zawodowe inżyniera inżynierii środowiska i specjalistyczne (specyficzne) w zależności od studiowanej specjalności. Absolwent będzie znał języki obce na poziomie biegłości B2 Europejskiego systemu Opisu Systemu Kształcenia oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie problematyki środowiskowej, obiektów i procesów inżynierskich. Na ogólny rozwój wiedzy i umiejętności inżynierskich wpłyną przedmioty kierunkowe realizowane wspólnie do sem. 5, które pozwolą na poznanie podstaw inżynierii środowiska, zagadnień z gospodarki odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego, zarządzania i ochrony wód, technologią wody i ścieków, sieciami i instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, najważniejszą problematyką z zakresu wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa, kwestią emisji substancji zanieczyszczających i ich rozprzestrzenianiem w środowisku, a także tematyką określenia zagrożeń i ryzyka środowiskowego, a wszystko uzupełnione istotną dla inżyniera technologią i organizacją robót. Wiedza z zakresu kierunkowego i specjalnościowego, zdobyta w toku studiów, pozwala absolwentowi na sprawne, uzyskanie uprawnień budowlanych (po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu państwowego). Absolwent po ukończeniu I stopnia studiów na kierunku inżynieria środowiska będzie przygotowany do podjęcia pracy lub dalszej edukacji na studiach II stopnia.

Sylwetka Absolwenta Specjalności: Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza
Sylwetka Absolwenta Specjalności: Wodociągi, Kanalizacja i Gazownictwo
Sylwetka Absolwenta Specjalności: Zintegrowane Technologie Środowiskowe

SYLWETKA ABSOLWENTA II STOPNIA:

Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie rozwiązywania problemów eksploatacyjnych, projektowych i badawczych związanych z systemami ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, ochrony powietrza, systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, systemami gospodarki odpadami. Wiedzę w tych obszarach pogłębia studiując zagadnienia z zakresu dobrych praktyk laboratoryjnych, technologii oczyszczania powietrza, projektowania i monitoringu procesów technologicznych w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków, analizy i technologii przeróbki osadów, technologii rewitalizacji ekosystemów wodnych i lądowych, technologie zagospodarowania i przekształcania odpadów komunalnych i przemysłowych. Oprócz podstawowej wiedzy technicznej posiada gruntowną znajomość problematyki z zakresu chemii środowiska, statystyki, zarzadzania środowiskiem, niezawodnością i bezpieczeństwem systemów inżynierskich, monitoringu środowiska, alternatywnych źródła energii. Ponadto posiada umiejętności w zakresie technologii i organizacji robót instalacyjnych. W ramach wybranej specjalności nabędzie poszerzoną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami, komunalnych i przemysłowych technologii środowiskowych, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i ochrony powietrza, inżynierii środowiska i czystych technologiach w energetyce i motoryzacji, technologii wody i ścieków czy wodociągach i kanalizacji. Absolwent studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska potrafił komunikować się w formie pisemnej i ustnej słownictwem branżowym zarówno w języku polskim i obcym. Będzie efektywnie korzystać ze zdobytej wiedzy podczas studiów I stopnia i poszerzonej wiedzy poznanej w trakcie studiów II stopnia. Absolwent studiów II stopnia będzie potrafił przeprowadzić analizę zadania inżynierskiego i zastosować metody symulacyjne do ich rozwiązania, zinterpretować uzyskane wyniki i wyciągnąć wnioski. Ponadto będzie posiadał umiejętności oceny przydatność wybranych narzędzi badawczych wykorzystanych do precyzowania założeń i tez procesu badawczego jak i rozwiązywania złożonego zadania problemowego z zakresu inżynierii środowiska. Będzie potrafił swobodnie przedstawiać swoje poglądy wraz z ich argumentacją. Ponadto posiada podstawową wiedzę ekonomiczną z zakresu działania firm oraz prawną z obszaru inżynierii środowiska, budownictwa i energetyki . Każda ze specjalności oferowanych na II stopniu kierunku Inżynierii Środowiska daje możliwości indywidualnego rozwoju i uczestnictwa w badaniach naukowych z zakresu studiowanej specjalności w zakresie realizowanej pracy dyplomowej magisterskiej. Praca dyplomowa i praktyka zawodowa pozwolą na określenie drogi po skończonych studiach II stopnia, m.in. jako przyszłego pracownika naukowego lub samodzielnego projektanta z uprawnieniami. Absolwent studiów II stopnia Inżynierii Środowiska jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych.

Naszym studentom zapewniamy:

 • dogłębną wiedzę inżynierską i projektową z wykorzystaniem szerokiej bazy komputerowej oraz klastra obliczeniowego
 • naukę obliczania i prognozowania emisji, badania zanieczyszczeń oraz prognozowania skutków zdrowotnych ich obecności w środowisku
 • poznanie systemów zarządzania środowiskiem
 • zajęcia w specjalistycznych laboratoriach wyposażonych w zaawansowaną aparaturę pomiarową
 • kontakty z wieloma wiodącymi firmami krajowymi i zagranicznymi
 • współpracę z uczelniami zagranicznymi
 • możliwość rozwoju zainteresowań poprzez aktywną działalność w kołach naukowych

Twoja kariera po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska po ukończeniu I stopnia mogą uzyskać bez ograniczeń uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi oraz w ograniczonym zakresie do projektowania. Uzyskanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń możliwe jest po II stopniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. z  2014, poz. 1278).

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska znajdują zatrudnienie w:

 • instytutach naukowo-badawczych
 • biurach projektowych
 • przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych
 • urzędach administracji samorządowej i państwowej

Twoje umiejętności po ukończeniu studiów.
Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska posiadają umiejętności:

 • rozwiązywania różnorodnych szczegółowych problemów zapewniających normalne życie mieszkańców w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym (w budynkach)
 • rozwiązywania szeregu problemów związanych z rozruchem i eksploatacją obiektów technologicznych takich jak: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i zakłady recyklingu odpadów

a ponadto:

 • posiadają bardzo dobrą, praktyczną znajomość programów komputerowych niezbędnych w procesie projektowania (np. AutoCAD)
 • przygotowani są do eksploatacji oraz projektowania rozwiązań w zakresie czystych technologii węglowych, niekonwencjonalnych sposobów pozyskiwania energii, nowych technologii w energetyce i inżynierii środowiska oraz nowoczesnych rozwiązań w przemyśle motoryzacyjnym
 • otrzymują niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonujących na polskim i europejskim rynku energii

Możliwość kontynuacji kariery naukowej
Po ukończeniu studiów magisterskich Absolwenci mogą kontynuować naukę w ramach studiów doktoranckich (III stopień kształcenia).

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki