STUDIA PODYPLOMOWE

Paliwa Alternatywne i Energetyczne Wykorzystanie Odpadów

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów podyplomowych “Paliwa alternatywne i energetyczne wykorzystanie odpadów” zna zasady zrównoważonego rozwoju i rosnącą wagę problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpadowej. Ma wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzania energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, w tym szczególnie zajmujących się wykorzystaniem odpadów jako paliwa jako podstawowym przedmiotem swojej działalności, a także administracji państwowej i samorządowej.
Absolwent nabędzie i uporządkuje wiadomości o uwarunkowaniach środowiskowych i możliwościach wykorzystania i zaprojektowania właściwej technologii dla OZE, jak również zapozna się z jej prawnymi aspektami. Ma wiedzę skąd można pozyskać środki na realizację projektów, jak przeprowadzić analizę finansowo-ekonomiczno-społeczną oraz pomoże zdobyć umiejętności w przygotowaniu założeń do projektu.
Zna podstawy prawa i zasady ekonomii w zakresie niezbędnym do podejmowania zgodnych z prawem, racjonalnych i efektywnych działań gospodarczych. Rozumie rolę zagadnień natury społecznej (w tym m.in. kształtowania właściwych zachowań i przekazywania rzetelnej informacji) we wdrażaniu zrównoważonej polityki energetycznej. Absolwent studiów podyplomowych ma również utrwalone nawyki do ustawicznego kształcenia się.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

Ukończone studia wyższe – licencjackie, magisterskie, inżynierskie, magister-inżynier

PLAN STUDIÓW

W Ć S L P
Energetyka odnawialna 25 15
Paliwa z odpadów 30 15
Zarządzanie środowiskiem 30 10
Analizy środowiskowe i monitoring w ochronie środowiska 20 10 10
Aspekty prawne w energetyce i ochronie środowiska 20
Techniki zagospodarowania pozostałości po procesach energetycznego przetwarzania odpadów 15
Seminarium dyplomowe/praca końcowa 10

WYSOKOŚĆ OPŁATY

3 800 zł (1 900 zł/semestr)

CZAS TRWANIA STUDIÓW

2 semestry

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

mgr inż. Agata Wajda
tel. 32 237 13 21


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki