System Zapewnienia Jakości Kształcenia

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

INFORMACJA O SYSTEMIE

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, w ramach działalności jako jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej, konsekwentnie i nieustannie dąży do doskonalenia jakości kształcenia oraz osiągnięcia i utrzymania wiodącej pozycji na rynku usług edukacyjnych w regionie oraz w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Służy temu System Zapewnienia Jakości Kształcenia, zwany dalej Systemem. System jest spójny z Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia obowiązującym na terenie Politechniki Śląskiej, który gwarantuje:

 • kształcenie studentów na najwyższym poziomie, zgodnie z zasadą wolności nauki, z zachowaniem specyfiki wydziałów prowadzących określone kierunki studiów,
 • promowanie kultury projakościowej na Uczelni,
 • wprowadzenie mechanizmów gwarantujących wysoką jakość kształcenia,
 • gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji służących doskonaleniu jakości kształcenia,
 • stały rozwój kompetencji dydaktycznych u nauczycieli akademickich,
 • nagradzanie osiągnięć w działalności dydaktycznej z uwzględnieniem ocen uzyskanych od studentów.

System jest zgodny z ogólnymi założeniami edukacji wyższej w Polsce i w krajach UE, a także zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej (1999r.) oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen (2005r.)
Podstawą działań i realizacji procesów związanych z jakością kształcenia są odpowiednie dokumenty prawne różnego szczebla, takie jak:

 • ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • stosowne rozporządzenia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
  Statut Uczelni,
 • zarządzenia i pisma okólne Rektora,
 • uchwały Senatu,
 • regulaminy studiów wraz z załącznikami.

System obejmuje:

 • prezentację Uczelni/Wydziału, politykę jakości kształcenia,
 • zasady zarządzania kadrą (m.in. system motywowania i rozwoju kadry) oraz infrastrukturą związaną z dydaktyką,
 • organizację studiów,
 • plany studiów i programy nauczania,
 • proces kształcenia, warunki prowadzenia i zaliczania zajęć dydaktycznych,
 • procedurę praktyk i dyplomowania,
 • etykę realizacji procesu dydaktycznego,
 • zasady obsługi administracyjnej,
 • promocję Uczelni/Wydziału oraz proces rekrutacji,
 • ankietyzacje i hospitacje,
 • audytowanie systemu/procesów i coroczne przeglądy systemu,
 • ciągłe doskonalenie systemu.

Opis Systemu zaprezentowany jest w dokumencie Księga Jakości Kształcenia oraz w procedurach, instrukcjach i załącznikach integralnie związanych z Księgą Jakości Kształcenia.

Uchwała Rady Wydziału o wdrażaniu Systemu

Decyzję o wdrażaniu Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Śląskiej podjęto Uchwałą Senatu Nr XXVII/188/07/08 z dnia 28 stycznia 2008 roku. Na mocy Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej Nr 33/07/08 z dnia 27 maja 2008 roku, Rady Wydziałów poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni zostały zobligowane do podjęcia stosownych uchwał w sprawie opracowania i wdrażania Wydziałowych Systemów Jakości Kształcenia. Zgodnie z wytycznymi, Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, w dniu 27 czerwca 2008 roku, podjęła Uchwałę w sprawie wprowadzenia Systemu na Wydziale. Miejsce Systemu w ramowej strukturze organizacyjnej Uczelni i Wydziału przedstawiono na schemacie.

 

 

Zakres i sposób funkcjonowania Systemu

Do zakresu działania Systemu należą procesy główne, pomocnicze i doskonalące. Dotyczą one przede wszystkim:

 • organizacji procesu dydaktycznego,
 • realizacji procesu kształcenia,
 • kadry i zasobów materialnych Wydziału jako podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni,
 • funkcjonowania Wydziału jako podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni w środowisku zewnętrznym.

Funkcjonowanie Systemu polega na planowaniu, organizowaniu, realizowaniu, monitorowaniu i doskonaleniu procesów wchodzących w zakres jego działania.

W skład dokumentacji na poziomie Uczelni wchodzą:

 • Uczelniana Księga Jakości Kształcenia (uczelniana KJK),
 • procedury uczelniane,
 • instrukcje uczelniane.

W skład dokumentacji na poziomie Wydziału wchodzą:

 • Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia (wydziałowa KJK),
 • procedury i instrukcje wydziałowe,
 • instrukcje wydziałowe.

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia została ustanowiona przez Rektora Politechniki Śląskiej i stanowi ogólny opis systemu. Jest ona dokumentem nadrzędnym w stosunku do Wydziałowych Ksiąg Jakości Kształcenia oraz innych dokumentów z nimi związanych. Księga ma skorelowany układ odsyłaczy do uwarunkowań prawnych oraz udokumentowanych procesów systemu, związanych z działaniami wewnątrz Uczelni/Wydziału, mającymi wpływ na jakość kształcenia.

Wydziałowa Księga Jakości Kształcenia została ustanowiona przez Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, jej treść jest spójna z treścią Uczelnianej Księgi Jakości Kształcenia, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Etyka w procesie dydaktycznym

Określenie zasad etycznych w procesie dydaktycznym i stworzenie warunków do ich propagowania oraz przestrzegania jest niezbędne w ocenie jakości kształcenia. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, prowadzi zdecydowaną i stanowczą politykę przeciwdziałania postępowaniom nieetycznym w procesie dydaktycznym. W Uczelnianej Księdze Jakości w procedurze PU6 Etyka studentów i nauczycieli akademickich w dydaktyce zdefiniowano postawy i czyny nieetyczne oraz określono zasady postępowania w razie stwierdzenia czynu nieetycznego.

Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na terenie całej Politechniki Śląskiej propagowanie zasad etyki odbywa się m.in. przez informowanie studentów o obowiązujących standardach postępowania oraz rozpowszechnianie zasad i przepisów na stronach internetowych Wydziału i Uczelni.

Wydział, tak jak cała Uczelnia promuje politykę dobrych praktyk w procesie dydaktycznym, kładąc nacisk nie tylko na rzetelne wymagania wobec studentów i zaangażowanie nauczycieli akademickich w proces dydaktyczny, ale także przyjazny i życzliwy stosunek kadry do studentów i doktorantów.

Audytowanie Systemu i działania doskonalące

Skuteczność funkcjonowania Systemu podlega stałemu nadzorowi i kontroli przez przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kadencję 2016-2020r., jako audytorzy wewnętrzni Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) powołane zostały następujące osoby:

 • dr inż. Ewa Łobos-Moysa – przewodnicząca audytorów,
 • dr inż. Anna Gnida – audytor,
 • dr inż. Wojciech Kosman – audytor,
 • dr hab. inż. Wiesław Gazda – audytor.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia obowiązujący na Wydziale jest ciągle doskonalony na podstawie raportów z audytów wewnętrznych i przeglądu Systemu. Każdy pracownik/doktorant/student ma prawo zgłaszania wniosków doskonalących. Stanowi to podstawę do wprowadzenia działań doskonalących, w tym korygujących i zapobiegawczych. Podstawową formą doskonalenia są: samokontrola oraz działania korygujące i zapobiegawcze, które obejmują całość procesów związanych z jakością kształcenia na Wydziale. Nadzór nad działaniami doskonalącymi na poziomie Wydziału, sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu. Skuteczność działań doskonalących jest warunkowana zaangażowaniem kierownictwa Wydziału oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki