Wzory Pism, Druków i Dokumentów

Praktyki

Aby zrealizować i zaliczyć praktykę wykonaj następujące kroki:

 1. Znajdź zakład pracy samodzielnie lub poprzez opiekuna Twojej specjalności.

  Wybór zakładu pracy, w którym odbywana będzie praktyka należy do Ciebie. Możesz dokonać wyboru spośród krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, działających w branży gospodarki związanej tematycznie z kierunkami badań i dydaktyki, prowadzonej przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, w szczególności na kierunku studiów, na którym uczęszczasz.

  Ustal termin praktyki. Musi on obejmować 20 dni roboczych i nie może kolidować z zajęciami i sesją - zalecane terminy to lipiec - sierpień. Inny termin wymaga uzgodnienia z Wydziałowym Opiekunem Praktyk (termin wrześniowy wymaga wcześniejszej zgody Prodziekana ds. Studenckich, ze względu na zamknięcie systemu EKOS).

 2. Pobierz dokumenty potrzebne do realizacji praktyki: 
  1. dla praktyki bezpłatnej (standard):

   UMOWA+OGÓLNY PROGRAM PRAKTYK

  2. Potwierdzenie odbycia praktyki

  3. Sprawozdanie z praktyki
  4. dla praktyki płatnej - w wyjątkowych przypadkach - Porozumienie w sprawie przyjęcia studenta na praktykę na podstawie umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej
 3. Wypełnij wzór umowy wpisując tylko:

  Nazwę zakładu pracy
  Twoje imię i nazwisko (może być też kilka osób do jednego zakładu)
  Termin praktyki
  Rodzaj praktyki - kierunkowa lub dyplomowa

 4. Przeczytaj standardowy program praktyki. Jest to dokument uniwersalny. W uzasadnionych przypadkach (jeżeli żąda tego Zakład) program można zmodyfikować (np. usunąć zagadnienia ekonomiczne).

 5. Wydrukuj uzupełnioną Umowę+Program Praktyk w 2 egzemplarzach (załącznik 1 – OGÓLNY) oraz Potwierdzenie odbycia praktyki w 1 egzemplarzu

 6. Z umową i programem przyjdź po podpis do swojego Wydziałowego Opiekuna Praktyk

  Opiekun praktyk Kierunek (stopień) Adres
  dr hab. Ewa Zabłocka-Godlewska, prof. PŚ Biotechnologia Katedra Biotechnologii Środowiskowej
  Krzywoustego 8, pokój 2.11
  dr hab. inż. Wojciech Kostowski, prof. PŚ Energetyka,
  Mechanika i Budowa Maszyn
  Katedra Techniki Cieplnej
  Konarskiego 22, pokój C-123
  dr inż. Adam Wojaczek Inżynieria Bezpieczeństwa Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych
  Konarskiego 18, pokój A-446
  dr inż. Agnieszka Palmowska Inżynieria Środowiska
  II stopień
  Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
  Konarskiego 20, pokój B-13
  dr inż. Grzegorz Ścieranka Inżynieria Środowiska
  I stopień
  Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
  Konarskiego 18, pokój A-211
  dr inż. Michał Palacz Modelowanie Komputerowe Katedra Techniki Cieplnej
  Konarskiego 22, pokój C-219


 7. Zanieś Umowę do swojego Dziekanatu (bez Programu praktyki).
 8. Zaczekaj na podpis uczelnianego pełnomocnika (max. 2 tygodnie).
 9. Odbierz Umowę z dziekanatu, dołącz druki Programu praktyk oraz Potwierdzenie odbycia praktyk i zanieś do Twojego zakładu pracy. Przed rozpoczęciem praktyki oba egzemplarze umowy powinny zostać podpisane przez przedstawiciela zakładu pracy, w którym ma być odbyta praktyka. W miejscu odbywania praktyki do opieki nad studentem, odbywającym praktykę, wyznaczany jest, przez władze zakładu pracy, Zewnętrzny Opiekun Praktyki.

 10. Zrealizuj praktykę. Każdego dnia sporządzaj krótkie notatki na temat wykonywanych czynności, poznanych maszyn, oprogramowania itp. – będzie Ci to potrzebne do sprawozdania.

 11. Pod koniec praktyk wykonaj sprawozdanie wypełniając załącznik 3. Dla kierunków Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn wypełnij dodatkowo formularz on-line.

 12. Odbierz z zakładu pracy potwierdzenie odbycia praktyki, podpisaną Umowę z uczelnią oraz sprawozdanie opatrzone pieczęcią Zakładu Pracy i podpisane przez przedstawiciela Zakładu Pracy.

 13. Zaliczenie: Wypełnione sprawozdanie z praktyki studenckiej (oraz dla kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn sprawozdanie on-line) + potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej oddaj do wglądu do swojego Wydziałowego Opiekuna Praktyk (przed oddaniem do Dziekanatu).

 14. Dokumenty złóż w Dziekanacie (podpisaną Umowę, Potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej oraz Sprawozdanie z praktyk).

  Praktyka nie podlega ocenie, jest tylko zaliczana.

 15. Zaliczenie praktyki bez konieczności jej odbywania na podstawie wcześniej zawartych umów

  Praktyka studencka może zostać zaliczona studentowi, bez konieczności jej odbywania, na podstawie pracy, którą wykonywał (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło) w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, na który uczęszcza, jeśli praca trwała min. 20 dni roboczych.

  Decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Prodziekan ds. Dydaktyki, po wcześniejszym złożeniu przez studenta dokumentu potwierdzającego realizację efektów kształcenia dla danej praktyki (np. kserokopia umowy o pracę)

Życzymy ciekawych praktyk oraz nawiązania dobrych kontaktów branżowych!

Uwaga! Od 1 stycznia 2019 roku zmieniona została umowa o organizację praktyki studenckiej. Prosimy o korzystanie wyłącznie z nowych formularzy dokumentów, które są zamieszczone na niniejszej stronie. Dokumenty na starych wersjach formularzy nie będą przyjmowane.

Inne dokumenty do pobrania:

Regulamin praktyk studenckich na Politechnice Śląskiej


Foreign Students should use: Agreement on the organization of Student placement

and after that: confirmation of the Student placementWydział Inżynierii Środowiska i Energetyki