Studia DOKTORANCKIE

Studia DOKTORANCKIE

Studia doktoranckie (III stopnia)

Dyscypliny naukowe: budowa i eksploatacja maszyn, energetyka, inżynieria środowiska

Dyscypliny te obejmują całokształt zagadnień związanych z problematyką szeroko rozumianej energetyki zawodowej, przemysłowej, komunalnej i rozproszonej, technikę cieplną, maszyny i urządzenia energetyki i ochrony Środowiska, zagadnienia systemowe w energetyce i ochronie środowiska, gospodarkę odpadami, gospodarkę energetyczną, miernictwo i diagnostykę maszyn i urządzeń, gospodarkę wodno-ściekową, biotechnologie w ochronie środowiska i wiele innych. W dyscyplinach naukowych Budowa i Eksploatacja Maszyn, Energetyka oraz Inżynieria Środowiska Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych natomiast w dyscyplinach naukowych Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Inżynieria Środowiska Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki posiada prawa nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

System prowadzenia zajęć: stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny)

Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki
jest dr hab. inż. Barbara Kozielska prof. PŚ
(tel.: 32 237 15 30; email: barbara.kozielska@polsl.pl; Konarskiego 22B, pokój 229F)

Obsługę administracyjną Studiów Doktoranckich z ramienia Dziekanatu Wydziału
pełni Pani Ewelina Strużyna (tel. 32 237 27 06; pokój 123A)

Studia doktoranckie stacjonarne (dzienne)

Słuchaczami studiów doktoranckich mogą być osoby posiadające tytuł zawodowy magistra inżyniera lub magistra, które ukończyły wyższe studia na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska lub zbliżonych. Warunki przyjęcia na studia określa regulamin studiów doktoranckich.

Czas trwania: do 4 lat z możliwością przedłużenia w szczególnych przypadkach o 1 rok

Warunki przyjęcia  patrz strona Politechniki Śląskiej (www.polsl.pl)

Program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale IŚiE - pobierz  PDF

Regulamin studiów doktoranckich (wspólny dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych): - pobierz PDF

Cel: Przyswojenie wiedzy koniecznej do prowadzenia badań naukowych oraz podjęcia pracy na Politechnice Śląskiej po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych.

Odpłatność: bezpłatne

Studia doktoranckie niestacjonarne (zaoczne)

Słuchaczami studiów doktoranckich mogą być osoby posiadające tytuł zawodowy magistra inżyniera lub magistra, które ukończyły wyższe studia na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Energetyka, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska lub zbliżonych. Warunkiem przyjęcia na studia jest określa regulamin studiów doktoranckich.

Czas trwania: Zaoczne studia doktoranckie trwają 3 lata (6 semestrów). W każdym semestrze jest przewidzianych 44 godzin zajęć. Zajęcia odbywają w trakcie 4 zjazdów w ciągu każdego semestru. Zajęcia odbywają się zajęć w piątki po południu oraz w sobotę.

Program niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale IŚiE - pobierz w formacie  PDF

Regulamin studiów doktoranckich (wspólny dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych): - pobierz  PDF

Obowiązki: Otwarcie przewodu jest równoznaczne z ustaleniem tematu rozprawy doktorskiej, wyborem promotora oraz opcjonalnie z ustaleniem tematów obowiązkowych egzaminów doktorskich: z dyscypliny kierunkowej, nowożytnego języka obcego oraz tematu dowolnego. Słuchacz studiów ma prawo zdać te egzaminy w trakcie pobytu na studiach doktoranckich.

Prawa: Przed zakończeniem studiów słuchacz ma prawo otworzyć przewód doktorski na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Cel: Podstawowym celem studiów jest przekazanie Słuchaczom wiedzy zarówno teoretycznej oraz praktycznej niezbędnej w realizacji naukowych prac badawczych i opracowaniu wyników tych prac a także otwarcie w trakcie trwania studiów przewodu doktorskiego

Odpłatność: płatne na poziomie 1645 zł za semestr (2016 rok)

Rekrutacja na studia doktoranckie

Proces rekrutacji odbywa się wspólnie ze studiami I i II stopnia poprzez stronę Główną Politechniki Śląskiej

System stypendialny

Studenci studiów doktoranckich mogą ubiegać się o stypendia. Podstawowe rodzaje stypendiów to:

Stypendium doktoranckie

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej – pobierz   PDF
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na studiach doktoranckich na Politechnice Śląskiej – pobierz   PDF

Wzór wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego
- dla roku II-V   DOC 

Wniosek o przyznanie stypendium składa się każdego roku w Dziekanacie Wydziału ISE do 10 października rozpoczynającego się roku akademickiego.

Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Politechnice Śląskiej  PDF

Wzór dokumentowania dorobku przy ubieganiu się o stypendium
- dla lat II - V  PDF

Wniosek o przyznanie stypendium składa się każdego roku w Dziekanacie Wydziału ISE do 15 października rozpoczynającego się roku akademickiego.

Stypendium JM Rektora

Na podstawie art. 281 ust. 2 ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio do doktorantów studiujących na studiach doktoranckich.

Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej

Wzór wniosku o przyznanie stypendium Rektora

Wniosek o przyznanie stypendium składa się każdego roku w Dziekanacie Wydziału ISE do 20 października rozpoczynającego się roku akademickiego.

Ponadto doktoranci mogą starać się o różne formy pomocy materialnej (regulamin jak wyżej).


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki