Proces dyplomowania

Studia Inżynierskie

Od dnia 18 czerwca - Egzaminy dyplomowe odbywają się
w trybie stacjonarnym kontaktowym w budynkach Uczelni,
z bezwzględnym obowiązkiem zachowania
wszelkich reżimów sanitarnych
i procedur zapewniających bezpieczeństwo
wszystkich osób biorących w nich udział.

UWAGA - REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZDALNEGO EGZAMINU DYPLOMOWEGO (rok akademicki 2020/2021)

Szanowni Państwo, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną i ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni (obecnie do dnia 17 stycznia 2021 r.) wstępnie planuje się zdalny przebieg egzaminów inżynierskich. Prosimy o monitorowanie komunikatów – jeśli sytuacja ulegnie zmianie zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Osoby pełniące funkcję Sekretarzy Obron 2021

Studia I stopnia

Organizacja procesu dyplomowania na studiach I stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w roku akademickim 2020/2021.

W roku akademickim 2020/2021 po raz pierwszy przeprowadzona zostanie obsługa projektów inżynierskich w systemie USOS – w aplikacji ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (https://apd.polsl.pl/). Z tego względu prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi instrukcjami, zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów – procedura dyplomowania (https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/Procesdyplomowania.aspx). Problemy związane z zainicjowaniem procesu dyplomowania (np. brak tematu projektu, brak przypisanego kierującego pracą) prosimy zgłaszać wyłącznie drogą mailową na adres bosg1@polsl.pl lub adres pracownika BOS 1 koordynującego administracyjnie Państwa kierunek. Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW → wprowadzenie tematu pracy oraz danych promotora oraz recenzenta do systemu (dane przekazywane są przez opiekunów specjalności/kierowników jednostek na prośbę Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich)

STUDENT → wprowadzenie w APD informacji związanych z pracą, m. in. streszczenia oraz słów kluczowych

STUDENT → umieszczenie w APD pliku z pracą

Plik należy przesłać w formacie pdf

Plik z pracą powinien mieć nazwę:

[kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]; np.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – RIE

RIE-INZ-XXXXXX-2021, gdzie XXXXXX to numer albumu

Nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków

PROMOTOR → sprawdzenie pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA.

PROMOTOR → akceptacja danych; wpisanie oceny; przekazanie pracy do recenzji; wprowadzenie opinii i oceny; wydrukowanie z systemu recenzji – opinii – dostarczenie Sekretarzowi do dnia obrony podpisanego dokumentu

RECENZENT → wprowadzenie recenzji poprzez APD; wydrukowanie z systemu recenzji – dostarczenie Sekretarzowi do dnia obrony podpisanego dokumentu

PRACA GOTOWA DO OBRONY

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia odbywa się w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zaliczenia przez studenta ostatniego semestru.

Po zaakceptowaniu projektu inżynierskiego w APD przez kierującego pracą dyplomaci zobowiązani są do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikiem Biura Obsługi Studentów celem ustalenia terminu i formy przekazania dokumentów w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania). Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce opisanej według wzoru:

Egzamin Inżynierski

imię i nazwisko: …………….

kierunek studiów: ……………….

Dokumenty, które należy złożyć w teczce dyplomanta:

 1. wydrukowany z systemu ADP projekt inżynierski (z automatycznie nadaną sygnaturą APD; wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie, np. termobindowany; czarno-biały, za wyjątkiem gdzie kolory są niezbędne do interpretacji tekstu; UWAGA – za stroną tytułową w wersji drukowanej, na trwale wpięte ma zostać oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy: oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu projektu inżynierskiego; do projektu należy załączyć płytkę CD z nagranymi 3 plikami w formacie pdf – projekt inżynierski, słowa kluczowe, streszczenie (z sygnaturą nadaną przez APD);

   

 2. wniosek dopuszczenia do egzaminu inżynierskiego – wypełnić swoje dane celem uzyskania zgody Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich na dopuszczenie do egzaminu inżynierskiego;

   

 3. dodatkowe dane do suplementu – wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu, itp.;

   

 4. zgoda na udostępnienie projektu inżynierskiego – podpisana przez studenta;

   

 5. oświadczenie studenta o gotowości przystąpić do egzaminu dyplomowego przeprowadzanego z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę jego przebiegu i rejestrację;

   

 6. jeśli sytuacja epidemiczna ulegnie zmianie i egzaminy będą prowadzone w budynkach Uczelni, studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do dostarczenia podpisanego skanu oświadczenia umożliwiającego wstęp do budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora 103/2020). Brak oświadczenia jest równoważny z brakiem wstępu do budynku! Skan oświadczenia należy przesłać 3 dni robocze przed planowanym terminem egzaminu na adres bosg1@polsl.pl lub pracownika BOS 1 Gliwice. W przypadku ukazania się nowego rozporządzenia JM Rektora w tej kwestii zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

   

 7. potwierdzenie wpłaty za druk dyplomu – np. pdf przelewu bankowego (opłata za druk dyplomu 60 zł lub 100 zł - w przypadku odpisu w języku obcym; wpłata na numer konta studenta dostępny w systemie teleinformatycznym);

   

W przypadku uzyskania odpisu dyplomowego w języku obcym należy uzupełnić i złożyć w teczce dyplomanta dodatkowe dwa załączniki:

Załącznik D - odpis dyplomu w języku obcym

Załącznik E - suplement w języku obcym

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym wszystkie materiały i wnioski (dotyczące zarówno dyplomu w języku polskim, jak i w języku obcym) zaleca się złożyć w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki