Proces dyplomowania

Studia Inżynierskie

Egzaminy dyplomowe inżynierskie (2022) odbywają się w trybie stacjonarnym kontaktowym w budynkach Uczelni,
z bezwzględnym obowiązkiem zachowania
wszelkich reżimów sanitarnych
i procedur zapewniających bezpieczeństwo
wszystkich osób biorących w nich udział.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 133/2021 z dnia 02.08.2021 r. przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien złożyć we właściwym Biurze Obsługi Studentów zaświadczenie potwierdzające:

1) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii,

2) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z bibliotek specjalistycznych,

3) uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych.

Zaświadczenie, o którym mowa, jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl

 

Procedura dyplomowania odbywa się w systemie USOS – w aplikacji ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (apd.polsl.pl). Z tego względu prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi instrukcjami, zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów – procedura dyplomowania:

(https://www.polsl.pl/rd1-cos/wp-content/uploads/sites/642/2021/10/procedura-dyplomowania-w-USOS.pdf).

Problemy związane z zainicjowaniem procesu dyplomowania (np. brak tematu projektu, brak przypisanego kierującego pracą, brak przypisanego promotora) prosimy zgłaszać wyłącznie drogą mailową na adres bosg1@polsl.pl lub adres pracownika BOS 1 koordynującego administracyjnie Państwa kierunek.

Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW → wprowadzenie tematu pracy oraz danych promotora oraz recenzenta do systemu (dane przekazywane są przez opiekunów specjalności/kierowników jednostek na prośbę Prodziekana ds. Kształcenia)

STUDENT → wprowadzenie w APD informacji związanych z pracą, m. in. pliku z pracą, streszczenia oraz słów kluczowych – w języku polskim i angielskim

STUDENT → umieszczenie w APD pliku z pracą

Plik należy przesłać w formacie pdf

Plik z pracą powinien mieć nazwę:

[kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]; np.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – RIE

RIE-INZ-XXXXXX-2022, gdzie XXXXXX to numer albumu

Nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków

PROMOTOR → sprawdzenie pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA. Wskazówki dla Promotora dotyczące interpretacji raportu dostępne są na stronie internetowej: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/analiza-raportu/.

PROMOTOR → akceptacja danych; wpisanie oceny do systemu APD oraz do protokołu w USOSweb; przekazanie pracy do recenzji; wprowadzenie opinii (system APD definiuje opinię promotora również jako recenzję).

RECENZENT → wprowadzenie recenzji poprzez APD;

PRACA GOTOWA DO OBRONY

Terminy obron ustalane są z Sekretarzami Komisji Dyplomowych.

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia odbywa się w terminie nieprzekraczającym 3 tygodni od daty zaliczenia przez studenta ostatniego semestru. W przypadku studentów przystępujących do rekrutacji na studia II stopnia złożenie pracy powinno nastąpić nie później niż dnia 10 stycznia 2022 r. Za złożenie pracy przyjmuje się wgranie pracy do systemu APD, zaakceptowanie przez kierującego pracą raportu z antyplagiatu oraz uzyskanie wpisu oceny z projektu inżynierskiego w APD oraz w protokole w USOSweb.

Po uzyskaniu wpisów wszystkich ocen (łącznie z oceną z projektu inżynierskiego) dyplomaci zobowiązani są do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikiem Biura Obsługi Studentów celem ustalenia terminu i formy przekazania dokumentów w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania). Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

UWAGA! Od dnia 1 października 2021 r., zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Śląskiej (§ 56, punkt 1): "Za złożenie pracy dyplomowej rozumie się przedłożenie pracy dyplomowej w postaci elektronicznej oraz jej przyjęcie przez prowadzącego pracę lub promotora. Przyjęcie pracy dyplomowej prowadzący pracę lub promotor potwierdza w Systemie Teleinformatycznym". Oznacza to, że pracę dyplomową składają Państwo jedynie elektronicznie w systemie APD i nie ma konieczności dostarczania do Biura Obsługi Studentów jej w wersji drukowanej oraz nagranej na płytkę CD.

UWAGA - w systemie APD należy zaakceptować treść oświadczenia o samodzielnym napisaniu projektu/pracy (zatwierdzanie elektroniczne; nie ma konieczności jego drukowania i dostarczania do Biura Obsługi Studentów).

Dokumenty, które należy złożyć w przezroczystej koszulce do Biura Obsługi Studentów:

  1. Potwierdzenie zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii – Zaświadczenie, o którym mowa, jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl

  2. dodatkowe dane do suplementu – wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu, itp.; UWAGA – proszę wpisać również informacje o uzyskiwanych stypendiach rektora (osiągnięcia w nauce) z okresem ich przyznania.

  3. zgoda na udostępnienie projektu inżynierskiego – podpisana przez studenta (zgoda na udostępnienie pracy bibliotece; jeśli student nie wyrazi zgody, potrzebne jest potwierdzenie na dokumencie – podpis opiekuna pracy)

  4. Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów; Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2019 r.

  5. Opcjonalnie (odpis dyplomu i suplementu w języku obcym) – należy dołączyć wypełnione załączniki:

  6. potwierdzenie wpłaty za druk dyplomu – np. pdf przelewu bankowego (opłata za druk dyplomu 60 zł lub 100 zł - w przypadku odpisu w języku obcym; wpłata na numer konta studenta dostępny w systemie teleinformatycznym);

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym wszystkie materiały i wnioski (dotyczące zarówno dyplomu w języku polskim, jak i w języku obcym) zaleca się złożyć w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

 

ODBIÓR DYPLOMÓW:

Odbiór dyplomów będzie odbywał się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl. Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu oraz dowód osobisty.

Informacje Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów dostępne są pod linkiem – przed odbiorem dyplomu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie: https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/

Potwierdzenie odbioru dyplomu do wydrukowania


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki