Proces dyplomowania

Studia Magisterskie

Egzaminy dyplomowe odbywają się
w trybie stacjonarnym kontaktowym w budynkach Uczelni,
z bezwzględnym obowiązkiem zachowania
wszelkich reżimów sanitarnych
i procedur zapewniających bezpieczeństwo
wszystkich osób biorących w nich udział.


Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 133/2021 z dnia 02.08.2021 r. przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien złożyć we właściwym Biurze Obsługi Studentów zaświadczenie potwierdzające:

1) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii,

2) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z bibliotek specjalistycznych,

3) uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych.

Zaświadczenie, o którym mowa, jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl 


Studia II stopnia

Organizacja procesu dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w roku akademickim 2021/2022.

Terminy:

  1. Złożenie pracy dyplomowej – wgranie pracy do systemu APD, zatwierdzenie przez promotora (zatwierdzenie raportu z analizy antyplagiatowej, wpisanie oceny do APD oraz USOSweb) – do 5 września 2022 (o godzinie 23:59 następuje zamknięcie protokołów).
  2. Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia odbywa się nie później niż do 30 września.
  3. Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta studiów II stopnia, za zgodą promotora (wymagany jest podpis promotora na formularzu), w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o 2 miesiące. Wniosek należy złożyć do dnia 5 września 2022. Warunkiem uzyskania przedłużenia jest uzyskanie wpisów do systemu USOSweb ze wszystkich przedmiotów, za wyjątkiem pracy magisterskiej.

        Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej.

  1. Po uzyskaniu zgody na przedłużenie terminu – złożenie pracy dyplomowej – wgranie pracy do systemu APD, zatwierdzenie przez promotora (zatwierdzenie raportu z analizy antyplagiatowej, wpisanie oceny do APD oraz USOSweb) – do 5 listopada 2022 (o godzinie 23:59 następuje zamknięcie protokołów). Obrona musi się odbyć do dnia 30 listopada.

Zgodnie z Księgą Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia formatowanie pracy oraz strona tytułowa powinny zostać przygotowane zgodnie z formularzem Z4-PU12

Z4-PU12 Formularz formatowania pracy dyplomowej

UWAGA! W przypadku pracy dyplomowej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną (praca poufna) Student oraz Promotor zobowiązani są do złożenia dokumentacji zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 68/2022 REKTORA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
załącznik 1 - WNIOSEK o objęcie pracy dyplomowej procedurą ochrony
załącznik 2 - Potwierdzenie objęcia pracy dyplomowej procedurą ochrony
załącznik 3 - Oświadczenie

PROCEDURA SKŁADANIA PRACY DYPLOMOWEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Procedura dyplomowania – odbywa się w systemie USOS – w aplikacji ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (apd.polsl.pl). Z tego względu prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi instrukcjami, zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów – procedura dyplomowania (https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/).

ETAP 1 - STUDENT

UWAGA: Problemy związane z zainicjowaniem procesu dyplomowania (np. brak tematu projektu, brak przypisanego kierującego pracą, brak przypisanego promotora) prosimy zgłaszać wyłącznie drogą mailową na adres bosg1@polsl.pl lub adres pracownika BOS 1 koordynującego administracyjnie Państwa kierunek.

Nie później niż 10 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej Student(ka) loguje się poprzez przeglądarkę internetową (poprawne działanie serwisu może wymagać użycia przeglądarki Mozilla Firefox) do systemu APD (https://apd.polsl.pl) i uzupełnia wymagane informacje dotyczące pracy magisterskiej (w zależności od ustawień systemowych wymagane jest podanie tytułu w wersji polskiej i angielskiej, streszczenia w wersji polskiej, angielskiej, a także słów kluczowych) oraz zatwierdza oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy. Po zatwierdzeniu treści oświadczenia Student(ka) importuje do systemu APD plik z treścią pracy w formacie PDF i ewentualnie inne dodatkowe pliki skojarzone z pracą. Nazwę pliku z treścią pracy należy wpisać dużymi literami, bez spacji oraz polskich znaków diakrytycznych lub znaków specjalnych zgodnie z następującym schematem: RIE-MGR-XXXXXX-202…, gdzie XXXXXX to numer albumu Studenta(ki). Następnie należy uruchomić polecenie przekazujące dodane materiały do zatwierdzenia przez Promotora (w zależności od ustawień systemowych, oprócz automatycznie generowanej wiadomości e-mail do Promotora, plik z treścią pracy może być także automatycznie przesłany do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, JSA). Wynik kontroli antyplagiatowej potwierdzający oryginalność treści raportu, stanowi warunek konieczny do przyjęcia i wystawienia oceny pracy.

ETAP 2 - PROMOTOR

Po zapoznaniu się z treścią raportu z kontroli w JSA potwierdzającego oryginalność treści pracy Promotor bez zbędnej zwłoki zatwierdza w systemie APD treść oświadczenia mówiącego o tym, że praca spełnia warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego, a następnie uruchamia polecenie przekazania pracy do recenzji.

ETAP 3 - STUDENT

Po zatwierdzeniu pracy przez Promotora Student(ka) kontaktuje się z odpowiednim sekretarzem komisji egzaminacyjnej celu podania informacji niezbędnych do ustalenia terminu egzaminu.

Sekretarze Komisji Dyplomowych

ETAP 4 – PROMOTOR/RECENZENT

Nie później niż 5 dni przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej Promotor i wyznaczony Recenzent, poinformowani wcześniej za pomocą automatycznie generowanej przez system APD wiadomości e-mail, opracowują recenzje pracy za pomocą udostępnionego w systemie formularza oraz wystawiają swoją ocenę pracy. Ponadto Promotor zobowiązany jest wpisać ocenę z pracy do systemu USOSweb. Po zatwierdzeniu wystawionej recenzji, zarówno przez Promotora jak i Recenzenta, spełnione zostają wymagania umożliwiające przygotowanie dokumentacji do egzaminu dyplomowego.

ETAP 5 - STUDENT

Nie później niż 4 dni (robocze) przed egzaminem dyplomowym student składa wymagane dokumenty w Biurze Obsługi Studentów. Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

W miękkiej koszulce student zobowiązany jest do złożenia:

  1. Formularz zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej (dokument zgodny z SZJK Z1-PU12).
  2. Zaświadczenie potwierdzające zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych, uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej. Zaświadczenie jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście w bibliotece lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl.
  3. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu itp. UWAGA – proszę wpisać również informacje o uzyskiwanych stypendiach rektora (osiągnięcia w nauce) z okresem ich przyznania.
  4. Wnioski o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym (opcjonalne)– poniżej zamieszczono wzory wniosków.
  5. Potwierdzenie wpłaty za druk dyplomu lub odpisów– np. pdf przelewu bankowego – poniżej wyjaśnienie spraw płatności.

DYPLOMY - informacje ogólne:

Druki dyplomów nie wymagają zdjęć.

Płatności za dyplomy należy dokonywać na indywidualne konto studenta, numer konta jest dostępny w systemie USOSweb (usosweb.polsl.pl)

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym zaleca się złożyć wniosek w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Studia II stopnia stacjonarne magisterskie (rozpoczęcie studiów w roku akad. 2019/2020) oraz studenci wznowieni od roku akad. 2019/2020:

Opcja 1: Komplet A – komplet dokumentów w języku polskim (oryginał, 2 odpisy) – BEZPŁATNIE (za darmo)

Opcja 2: Komplet B – oryginał dyplomu w języku polskim, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku angielskim – BEZPŁATNIE (za darmo) POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA W TECZCE DYPLOMANTA załączników:

- Wniosek o sporządzenie odpisu dyplomu w języku obcym. Załącznik 1.4 - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej

Wniosek o sporządzenie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym. Załącznik 1.5 - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej.

Opcja 3: Komplet A + DODATKOWY odpis dyplomu (płatny 20 PLN) i suplementu (płatny 20 PLN) w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7 (w sumie należy wpłacić 40 PLN):

Wniosek o sporządzenie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym. Załącznik 1.6 - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej

Wniosek o sporządzenie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym. Załącznik 1.7 - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej.

ODBIÓR DYPLOMÓW:

Odbiór dyplomów będzie odbywał się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl. Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu oraz dowód osobisty.

Informacje Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów dostępne są pod linkiem – przed odbiorem dyplomu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie:

https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/

Potwierdzenie odbioru dyplomu do wydrukowania


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki