Proces dyplomowania

Studia Magisterskie

Od dnia 18 czerwca - Egzaminy dyplomowe odbywają się
w trybie stacjonarnym kontaktowym w budynkach Uczelni,
z bezwzględnym obowiązkiem zachowania
wszelkich reżimów sanitarnych
i procedur zapewniających bezpieczeństwo
wszystkich osób biorących w nich udział.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 133/2021 z dnia 02.08.2021 r. przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student powinien złożyć we właściwym Biurze Obsługi Studentów zaświadczenie potwierdzające:

1) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii,

2) zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów z bibliotek specjalistycznych,

3) uregulowanie zobowiązań za niezwrócone w terminie, wypożyczone materiały z Biblioteki Politechniki Śląskiej i jej filii oraz z bibliotek specjalistycznych.

Zaświadczenie, o którym mowa, jest wydawane przez Bibliotekę na pisemny wniosek studenta złożony osobiście lub na adres mailowy Wypożyczalni: bg.wypozycz@polsl.pl

 

Osoby pełniące funkcję Sekretarzy Obron 2021

Studia II stopnia

Organizacja procesu dyplomowania na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki w roku akademickim 2020/2021.

Od roku akademickiego 2020/2021 ulega zmianie procedura dyplomowania – odbywa się w systemie USOS – w aplikacji ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH (apd.polsl.pl). Z tego względu prosimy o dokładne zapoznanie się z zamieszczonymi instrukcjami, zamieszczonymi na stronie Centrum Obsługi Studiów – procedura dyplomowania (https://www.polsl.pl/rd1-cos/wp-content/uploads/sites/642/2021/10/procedura-dyplomowania-w-USOS.pdf).

Problemy związane z zainicjowaniem procesu dyplomowania (np. brak tematu projektu, brak przypisanego kierującego pracą, brak przypisanego promotora) prosimy zgłaszać wyłącznie drogą mailową na adres bosg1@polsl.pl lub adres pracownika BOS 1 koordynującego administracyjnie Państwa kierunek.

Archiwum Prac Dyplomowych jest jednym z wielu serwisów internetowych współpracujących z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów. Aplikacja ta pełni rolę katalogu i repozytorium elektronicznych wersji pisemnych prac dyplomowych powstających na Uczelni. Wraz z każdą pracą przechowywane są powiązane z nią szczegółowe informacje, takie jak: imię i nazwisko autora, promotora pracy (określanego w APD mianem kierującego pracą) i recenzentów, recenzje oraz oceny pracy.

Skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW → wprowadzenie tematu pracy oraz danych promotora oraz recenzenta do systemu (dane przekazywane są przez opiekunów specjalności/kierowników jednostek na prośbę Prodziekana ds. Kształcenia)

STUDENT → wprowadzenie w APD informacji związanych z pracą, m. in. Pliku z pracą, streszczenia oraz słów kluczowych – w języku polskim i angielskim

STUDENT → umieszczenie w APD pliku z pracą

Plik należy przesłać w formacie pdf

Plik z pracą powinien mieć nazwę:

[kod jednostki]-[rodzaj dyplomu]-[numer albumu studenta]-[rok obrony]; np.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – RIE

RIE-MGR-XXXXXX-2021, gdzie XXXXXX to numer albumu

Nazwę pliku należy wpisać dużymi literami, bez żadnych odstępów ani polskich znaków

PROMOTOR → sprawdzenie pracy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego JSA.

PROMOTOR → akceptacja danych; wpisanie oceny do systemu APD oraz do protokołu w USOSweb; przekazanie pracy do recenzji; wprowadzenie opinii (system APD definiuje opinię promotora również jako recenzję).

RECENZENT → wprowadzenie recenzji poprzez APD;

PRACA GOTOWA DO OBRONY

Terminy obron ustalane są z Sekretarzami Komisji Dyplomowych

Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia odbywa się nie później niż do 30 września. Prodziekan ds. Kształcenia na wniosek studenta studiów II stopnia, za zgodą promotora, w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o 2 miesiące. Praca dyplomowa musi zostać wgrana do systemu APD i zatwierdzona przez promotora do dnia 10 września, a obrona musi się odbyć do dnia 30 września; w przypadku uzyskania zgody na przedłużenie, praca musi zostać wgrana do systemu APD i zatwierdzona przez promotora do dnia 10 listopada, a obrona musi się odbyć do dnia 30 listopada).

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej

Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej w APD przez jego prowadzącego dyplomaci nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu dyplomowego – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Biura Obsługi Studentów składa w warunkach reżimu sanitarnego (maseczka, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania) teczkę opisaną wg wzoru:

Egzamin Magisterski

imię i nazwisko: …………….

kierunek studiów: ……………….

numer albumu: ………………….

Przyjmowana będzie jedynie kompletna dokumentacja – wszelkie wątpliwości należy omówić przed złożeniem dokumentów z pracownikiem Biura Obsługi Studentów drogą telefoniczną lub mailową.

Lista dokumentów jakie należy złożyć:

  1. UWAGA! Od dnia 1 października 2021 r., zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Śląskiej (§ 56, punkt 1): "Za złożenie pracy dyplomowej rozumie się przedłożenie pracy dyplomowej w postaci elektronicznej oraz jej przyjęcie przez prowadzącego pracę lub promotora. Przyjęcie pracy dyplomowej prowadzący pracę lub promotor potwierdza w Systemie Teleinformatycznym". Oznacza to, że pracę dyplomową składają Państwo jedynie elektronicznie w systemie APD i nie ma konieczności dostarczania do Biura Obsługi Studentów jej w wersji drukowanej oraz nagranej na płytkę CD.

  2. UWAGA - w systemie APD należy zaakceptować treść oświadczenia o samodzielnym napisaniu projektu/pracy (zatwierdzanie elektroniczne; nie ma konieczności jego drukowania i dostarczania do Biura Obsługi Studentów).

  3. Informacje o szczególnych osiągnięciach studenta. Dane zostaną ujęte w suplemencie absolwenta - wszystkie dodatkowe aktywności muszą być potwierdzone przez np. opiekuna koła, przewodniczącego samorządu itp. (skan podpisu); skan pierwszej strony publikacji, skan certyfikatu itp. UWAGA – proszę wpisać również informacje o uzyskiwanych stypendiach rektora (osiągnięcia w nauce) z okresem ich przyznania.

  4. Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej.

  5. Ankieta – Ocena jakości kształcenia przebiegu studiów; Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 15/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 8 lutego 2019 r.

  6. Wnioski o wydanie odpisu dyplomu i suplementu w języku obcym (opcjonalne) – poniżej zamieszczono wzory wniosków

  7. Potwierdzenie wpłaty za druk dyplomu lub odpisów – np. pdf przelewu bankowego – poniżej wyjaśnienie spraw płatności

DYPLOMY - informacje ogólne:

UWAGA! W roku akademickim 2020/2021 druki dyplomów nie wymagają już zdjęć.

Płatności za dyplomy należy dokonywać na indywidualne konto studenta, numer konta jest dostępny w systemie USOSweb (usosweb.polsl.pl)

Uwaga! W przypadku ubiegania się o wydanie dyplomu w języku obcym zaleca się złożyć wniosek w jednym terminie. Odrębne traktowanie dyplomu w języku obcym i późniejsze przyniesienie dowodu wpłaty wydłuży czas oczekiwania na dyplom.

Studia II stopnia stacjonarne magisterskie (rozpoczęcie studiów w roku akad. 2019/2020) oraz studenci wznowieni od roku akad. 2019/2020:

Opcja 1: Komplet A – komplet dokumentów w języku polskim (oryginał, 2 odpisy) – BEZPŁATNIE (za darmo)

Opcja 2: Komplet B – oryginał dyplomu w języku polskim, jeden odpis w języku polskim, jeden odpis w języku angielskim – BEZPŁATNIE (za darmo) POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA W TECZCE DYPLOMANTA załączników:

- Wniosek o sporządzenie odpisu dyplomu w języku obcym. Załącznik 1.4 - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej

- Wniosek o sporządzenie odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym. Załącznik 1.5 - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej.

Opcja 3: Komplet A + DODATKOWY odpis dyplomu (płatny 20 PLN) i suplementu (płatny 20 PLN) w języku angielskim – załącznik 1.6 i 1.7 (w sumie należy wpłacić 40 PLN):

- Wniosek o sporządzenie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym. Załącznik 1.6 - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej

- Wniosek o sporządzenie dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym. Załącznik 1.7 - do załącznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 Rektora Politechniki Śląskiej.

ODBIÓR DYPLOMÓW:

Odbiór dyplomów będzie odbywał się w Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów, Rektorat - piętro I, pokój 291, ul. Akademika 2A, 44-100 Gliwice (wejście przez Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej).

Odbiór ten będzie możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 32 237 17 58 lub 237 17 79 lub mailowym: RD1-dyplomy@polsl.pl. Przy odbiorze dyplomu będzie potrzebne wypełnione potwierdzenie odbioru dyplomu oraz dowód osobisty.

Informacje Sekcji ds. Dyplomowania Centrum Obsługi Studiów dostępne są pod linkiem – przed odbiorem dyplomu prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie:

https://www.polsl.pl/rd1-cos/cosdyplomy/

Potwierdzenie odbioru dyplomu do wydrukowania


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki