STUDIA PODYPLOMOWE

Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę

Informacje ogólne

Organizatorem studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę jest Katedra Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).

Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, tel. 606 624 196
e-mail: izabela.zimoch@polsl.pl

Sekretariat studiów:
mgr inż. Aleksandra Bernaczek, tel. 32 237 26 98
e-mail: aleksandra.bernaczek@polsl.pl

W roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zalecane od ponad 20 lat przez Światową Organizację Zdrowia nowe podejście do bezpieczeństwa wody, oparte na zarządzaniu ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody od ujęcia do kranu konsumenta skutkowało najpierw rewizją Dyrektywy 98/83/WE (Drinking Water Directive DWD) przeprowadzoną w 2015 roku, a następnie zatwierdzeniem w grudniu 2020 r. przez Parlament Europejski i Radę Europy nowej dyrektywy dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD 2020/2184). W Polsce przełożyło się to na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca Prawo Wodne, zobowiązujące przedsiębiorstwa wodociągowe do przeprowadzania analizy ryzyka (z art.133) na potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody. Konsekwentnie w ślad za rewizją DWD, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z 2017 r., zaleca nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem wody oparte na ocenie ryzyka przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN 15975. Podmioty, które wprowadzają ten system mogą ubiegać się o zatwierdzenie przez organ kontrolujący PSSE indywidualnego zakresu i częstotliwość monitorowanych parametrów jakości wody do indywidualnych potrzeb wynikających z oceny ryzyka. W ślad za wypracowywanym od szeregu lat stanowiskiem bezkompromisowego zarządzania ryzykiem w procesie dostaw wody do konsumenta od dnia 12 stycznia 2021 r. obowiązuje w Unii Europejskiej (UE) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwa członkowskie mają 2 lata na jej implementowanie do prawa krajowego i 5-6 lat na wdrożenie poszczególnych artykułów.  Zatem to o czym w Polsce, od szeregu lat dyskutowano w branży wodociągowej stało się nieodwracalną rzeczywistością, w której podmioty uczestniczące w procesie dostaw wody pitnej, a nie tylko przedsiębiorstwa wodociągowe, będą musiały wdrożyć zarządzanie ryzykiem w codzienne praktyki eksploatacyjne systemów zaopatrzenia w wodę.

Przeprowadzenie oceny ryzyka wymaga odpowiedniej wiedzy, stąd potrzeba wykształcenia wykwalifikowanej kadry w tym zakresie, posiadającej nie tylko podstawy teoretyczne, ale wykazującej się biegłą umiejętnością identyfikacji zagrożeń, przeprowadzania analiz i ocen, wyboru odpowiednich środków kontroli oraz tworzenia procedur i instrukcji. Niewielka liczba dostępnych w języku polskim materiałów, podręczników, poradników czy wytycznych przekłada się na potrzebę tego typu studiów podyplomowych przybliżających wiedzę udostępnianą przez Światową Organizację Zdrowia i instytucje wdrażające w innych krajach system PBW (Plan Bezpieczeństwa Wody, Water Safety Plan). Studia te odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, jako element całościowego i interdyscyplinarnego podejścia do zaopatrzenia w wodę uwzględniającego aspekty prawne, organizacyjne, środowiskowe, techniczno-technologiczne i zdrowotne. Efekty kształcenia nabyte w toku studiów podyplomowych, są szczególnie ważne nie tylko dla nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym, ale także dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

Program studiów

Ukierunkowane zajęcia realizowane będą przez doświadczonych wykładowców oraz specjalistów z całego kraju, w tym również praktyków. Program studiów przedstawiono w dokumencie Program Studiów
Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej. Słuchacze mają możliwość wyboru spośród wykładowców promotora pracy końcowej oraz możliwość zaproponowania problematyki pracy końcowej z indywidualnego obszaru zainteresowań związanego z tematyką studiów.

 

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry od października do czerwca, każdego roku akademickiego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem, który przedstawiony będzie na cały rok akademicki. W soboty zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 - 19.00, a w niedzielę w godzinach 9.00 - 14.00 w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18.
Szczegółowy harmonogram zajęć, z rozpisaniem na tygodnie i godziny, zamieszczony zostanie z początkiem października na stronie internetowej.

Z uwagi na niepewną sytuację związaną z globalną pandemią COVID-19, zajęcia mogą odbywać się systemie hybrydowym.

 

Koszt studiów

Opłata za studia wynosi 4 400 zł, istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach. Dokładamy starań aby studia zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych PARP, co w przypadku MSP umożliwi ich dofinansowanie na poziomie 50-80%. Bliższe informacje pojawią się wkrótce.

 

Rekrutacja na studia

Termin rozpoczęcia naboru podamy niebawem.
Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się przez drogą elektroniczną: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/sbzww-spd/

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy (wygenerowany i wydrukowany z systemu rekrutacji),
  • dyplom, odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

Należy je dostarczyć osobiście w godzinach 7.30.-14.30 (pn.-pt.), bądź przesłać listem poleconym, zgodnie z poniższymi danymi:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
Aleksandra Bernaczek
Konarskiego 18, pok. 247
44-100 Gliwice


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki