STUDENT

Współpraca z Przemysłem

Porozumienie zawarte z niżej wymienionymi firmami obejmuje między innymi możliwość odbywania staży, realizację prac dyplomowych oraz organizację praktyk. Poniższy wykaz NIE obejmuje wszystkich firm, z którymi współpracuje Wydział, a jedynie te z którymi podpisano dwustronne umowy. W sposób ciągły zawierane są kolejne umowy, a poniższa lista odzwierciedla aktualny stan.

UWAGA:
Studenci chętni do studiowania w trybie zorientowanym projektowo powinni:

  • udać się na rozmowę z pracownikiem Wydziału wskazanym na wykazie jako osoba do kontaktu lub
  • udać się na rozmowę z dowolnym pracownikiem Wydziału w przypadku przedsiębiorstw, przy których jako osoba do kontaktu wskazane jest Biuro Karier Studenckich.
    Dalsze postępowanie realizowane jest przez wybranego pracownika Wydziału.

Lista Przedsiębiorstw, które zawarły dwustronne porozumienie o współpracy.


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki